Segunda, Outubro 02, 2023
Total visitors: 766366

Professor kontratadu hamutuk na’in 4,000 Ministerio Edukasaun muda ona sira nia estatutu ba professor permanente.

Professor kontratadu hamutuk na’in 4,000 Ministerio Edukasaun muda ona sira nia estatutu ba professor permanente.

Ministra Ministerio Edukasaun (ME), Dulce de Jesus do Santos, dehan professor kontratadu hirak ne'e aprezenta ba Komisaun Funsaun Publika tuir rekejitus hotu ne'ebe mak iha, sira prense hotu ona hodi muda sira nia estatutu ba permanente.

"Professor kontratadu 4,000 ne'e ita aprezenta ba Komisaun Funsaun Publika hodi muda estatus husi kontratadu ba permanente," Ministra Santos dehan.

Nia dehan, muda profesor kontratadu sira nia estatutu ba permanente ne'e hodi valoriza sira nia kuntribuisaun durante ne’e ba iha area edukasaun.

"Ita nia professor 4,000 ne'e Ministeriu Edukasaun kontratu hahu husi tinan 2012, balun 2013 mai to'o 2023, agora ita prosesu hotu ona ba permanente," nia salienta.

Entertantu, Kordenador Rede Timor-Leste Coalition for Education (TLCE), Jose Monterio, dehan professor kontratatu sira iha teritoriu teritoriu laran ne'e kuaze 7,000 resin.

"Ita nafatin ezije Ministeriu Edukasaun atu realiza sira nia promesa politika ne'ebe mak iha katak rezolve problema professor kontratadu hotu ne'ebe mak durante ne'e kuntribui ona ba dezenvolvimentu edukasaun iha Timor Leste" Monterio dehan.

Nia dehan professor kontratadu hirak ne’e konaba esperiensia transmite siensia ba estudante sira, la duvida ona ba sira nia kapasidade, tanba ne’e ME obrigatoriomente tenke muda sira hotu nia estatutu kontratadu ba permanente.

Tanba ne'e TLCE nafatin ejiji ba Ministeriu Edukasaun tenke halo rekrutamentu hotu ba professor kontratadu sira tanba professor hirak ne'e maioria kuntribui ba dezenvolvimentu edukasaun ho estatus kontratadu ne'e kuaze tinan 15 ona maibe seidauk muda estatutu ba permanente maske sira nia hanorin diak.