Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

Durante ezisténsia Fundu Dezenvolvimentu Kapital Humanu (FDCH) tinan 12 konsegue oferese ona bolsu estudu ba Timoroan sira hamutuk na’in 2,949 ba universidade sria iha rai-liur no rai-laran.

Durante ezisténsia Fundu Dezenvolvimentu Kapital Humanu (FDCH) tinan 12 konsegue oferese ona bolsu estudu ba Timoroan sira hamutuk na’in 2,949 ba universidade sria iha rai-liur no rai-laran.

Diretor Ezekutivu FDCH, Cristovão dos Reis dehan, bolseriu hirak ne'e kompostu husi rekrutamentu públiku no inklui veteranu sira nian oan, dosente husi universidade privadu no publiku nune'e mós funsionáriu públiku sira.

Nia dehan, FDCH nia ezisténsia atu haree liuba nesesidade kapasitasaun no dezenvolve rekursus umanus nasionál bazeia ba nesesidade Timor-Leste nian.

"Atu kapasita rekursus umanus nasionál ho nune'e governu Timor-Leste liuhusi FDCH nia ezisténsia durante tinan 12 ne'e konsegue fó ona bolsu estudu ba Timoroan hamutuk na’in 2,949 hodi hala'o estudu iha rai-liur no rai-laran," nia dehan.

Nia dehan, bolseriu hirak ne'e hafoin termina sira-nia estudu iha 987 mak fila no hetan servisu no balun sei kontinua estudu.

"Totál orsamentu ne'ebé mak ita gastu durante tinan 12 ne'e besik millaun 258 husi totál orsamentu milliaun 302,9 dolar amerikanu ne'ebé alokadu ba reprezenta taxa ezekusaun ho valór médiu pursentu 85," Diretór FDCH Reis dehan.

Nia dehan, husi orsamentu hirak ne'e la’ós utiliza de’it ba bolsu estudu maibé utiliza ba programa 4 iha FDCH formasaun profesionál, formasaun téknika, bolsu estudu no programa tipu formasaun seluk.

Entretantu, Prezidente Komisaun G Trata Asuntu Edukasaun iha Parlamentu Nasional, Deputado Antonio Verdial dehan ezisténsia FDCH nian hodi haree liuba kapasitasaun rekursus umanus nasionál.

"Ita haree bolseriu sira-ne'ebé mak hala'o estudu iha rai-liur no rai-laran ne'e dadaun investe ona sira-nian matenek hodi dezenvolve Timor-Leste iha intituisaun públiku no privadu sira," nia saliente.

Tanba ne'e nia dehan, ezisténsia FDCH ne'e kontribui tebes ba dezenvolvimentu rekursus umanus iha Timor-Leste.