Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Centro Nacional Chega (CNC) no Ministeriu Edikasaun Juventude no Desportu (MEJD) servisu hamutuk hodi fasilita formasaun kona-ba direitus humanus ba profesór sira ensinu baziku nian hamutuk nain 58 husi munisípiu 11 hodi bele eduka estudante sira kona-ba oinsá respeita no valoriza direitu humanu ema seluk nian.

Centro Nacional Chega (CNC) no Ministeriu Edikasaun Juventude no Desportu (MEJD) servisu hamutuk hodi fasilita formasaun kona-ba direitus humanus ba profesór sira.

Diretór Divizaun Edukasaun no Formasaun CNC, Vicente Borges Maia, dehan formasaun ne’e realiza bazeia ba rezultadu avaliasaun ne’ebé halo husi CNC ho MEJD katak profesór sira presiza duni atu partisipa iha formasaun direitus humanus.

“Liu husi rezultadu avalizasaun ne’e mak Centru Nasional Chega servisu hamutuk ho Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu hodi fasilita formasaun kona-ba konteúdu direitus humanus nian ba profesór sira nune’e bele implementa iha eskola,” Diretór Maia dehan.

Nia dehan, formasaun ne’ebé mak CNC ho MEJD realiza ne’e partisipa husi profesór ensinu báziku hamutuk nain 58 mai husi munisípiu 11, maibe la inkliu sira husi Díli no RAEOA.

“Ita-nia profesór sira presiza iha koñesimentu di’ak kona-ba direitus humanus, nune’e bele hanorin estudante sira oinsá bele respeita no valoriza ema seluk nia direitus humanus hahú husi ensinu báziku,” nia hatete.

Tanba ne’e atu asegura katak, materia sira ne’e hanorin ho di’ak, entaun presiza materia suplementár no formasaun ba profesór sira, nune’e konteúdu ne’ebé iha ona bele hanorin ho di’ak ba estudante sira.

Iha fain hanesan, Vise-Prezidente Formasaun Profesionál Kontinua iha Ministériu Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Rui da Costa Belo, hatete objetivu husi formasaun ne’e atu profesór sira tenke hatene istória liga ho violasaun direitus humanus hahú hosi tinan 1975 to’o Timor-Leste hetan ninia independénsia iha 1999.

“Ita presiza fó formasaun ba profesór sira hodi tranzmite ho di’ak ba ita-nia futuru jerasaun foun sira, nune’e sira labele haluha istória,” Vise-Prezidente Belo dehan.

Nia asegura katak liuhusi formasaun ba profesór sira, sira bele tranzmite di’ak liután materia direitus humanus ba estudante sira hodi bele hatene respeita diginidade ema nian iha eskola nune’e mós iha sosiadade.