Quinta, Dezembro 08, 2022
Total visitors: 692025

Prezidente Republika Demokratika Timor-Leste, Jose Ramos Horta, husu governu atu enkaixa dokumento Faternidade Humana Iha kurikulu eskolar ba ensinu sekundaria no universidade sira iha Timor-Leste nune'e estudante sira bele moris iha vida humana sosial.

Prezidente Republika Demokratika Timor-Leste, Jose Ramos Horta, husu governu atu enkaixa dokumento Faternidade Humana Iha kurikulu eskolar ba ensinu sekundaria no universidade sira iha Timor-Leste.

Prezidente dehan, dokumento refere importante tebes ba foin sae sira tanba sira mak futuru nasaun nian atu sira bele iha konhesimentu diak liu tan hodi promove paz no respeita dignidade humana ema ida-idak nian liu husi siensia.

"Tanba ne'e ita husu governu tenke enkaixa dokumento Faternidade Humana iha kurikulun eskolar," PR Horta dehan iha kampus Universidade Catolica Timorense (UCT), iha Dili.

Nia dehan, banhira dokumento Faternidade Humana tau ona iha kurikulu no hanoin iha eskola fiar katak iha futuru gerasaun foun sira sira sei respeita dignidade ema ida-idak nian no promove paz iha nivel lokal, nasional, to'o internasional.

"Dokumento Faternidade Umana ne'e hodi kria paz no estabilidade iha Timor-Leste," Prezidente Horta salienta.

Tanba ne'e nia dehan, hare ba esperiensia istoria Timor-Leste nian, Timor oan hotu iha responsabilidade no komprimisiu atu lori misaun ida ne’e hodi konsolida pas, ida ne’e hatudu iha loron dahuluk restaurasaun no ratifika dokumentu sira ka instrumentu sira Direitus Humanus nian.

Iha fatin hanesan, Reitor UCT, Joel Casimiro Pinto, dehan dokumentu faternidade humana ne'e hanesan fonte ida ba sosiadade Timor-Leste hodi iha faternal no moris iha amigavel.

"Dokumentu ida ne'e oinsa bele hare joven sira moris iha konflitu, nune'e mos oinsa atu buka solusaun ba konflitu sira ne'e," Reitor UCT Pinto dehan.

Tanba ne'e nia dehan, dokumentu ne'e iha ona espritu UCT nian hodi tau hanesan materia ida hodi hanorin ba estudante sira iha eskola, tanba UCT nia misaun mak oinsa atu promove konaba respeita diginidade humana ema ida ho ema seluk nian tantu iha eskola nune'e mos iha sosiedade liu husi matenek siensia ne'ebe dezenvolve iha eskola.

Iha parte seluk Ministro Ministeriu Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD), Armindo Maia, hatete, ministerio sei esforsu hodi bele involve valor Faternidade Humana iha kurikulu nune'ebe bele hanorin ba estudante sira iha ensinu sekundaria.

"Tau asuntu ne'e iha kurikulu estudante Timoroan hotu iha nivel edukasaun hotu bele moris iha harmonia sosial," MEJD Maia dehan.