Diretora Edukasaun Informasaun Ambiente, iha Sekretariadu Estadu Ambiente (SEA), Aménica Machado Fernandes informa husi inisiu implementasaun programa eskola verde iha tinan 2016, eskola hitu (7) mak nomeadu ona hanesan eskola verde no trasa ona politika matak atu eduka estudante sira sai pioneiru ba asaun proteje ambiente.

Diretora Edukasaun Informasaun Ambiente, iha Sekretariadu Estadu Ambiente (SEA), Aménica Machado Fernandes informa husi inisiu implementasaun programa eskola verde iha tinan 2016, eskola hitu (7) mak nomeadu ona hanesan eskola verde.

Nia salienta, eskola sira ne’e mak Ensino Baziku Central Esperansa da Partria, Ensino Sekundariu 4 Setembru UNAMET, iha munisipiu Dili, Ensino Baziku Central Kasait Ulmera, iha munisipiu Liquisa, Eskola Sekundariu Dom Martinho Maliana, iha munisipiu Bobonaro, Eskola Ensino Baziku Central Salele Tilomar, iha Munisipiu Covalima, Eskola Ensino Baziku Central Hola Rua iha Munisipiu Manufahi, no Eskola Santo António, iha munisipiu Manatutu.

“Politika matak ne’e, politika internal ne’ebe regula komunidade eskola, entau kada eskola ida-ida iha politika matak ou politika ne’ebe amigavel ho ambiente hanesan estudante mai tarde labele haruka sira hakneak tanba ita sei la hetan buat ida husi ne’e no estudante sira ne’ebe halo iregularidade iha eskola labele baku sira inklui haruka sira fila uma sei la fo benefisiu, maibe ho politika ne’e katak estudante ne’ebe halo iregularidade ou kontra regulamentu interna eskola nian haruka nia hamosu foer iha ambiente eskola, rega aioan, kuda aioan, lori aioan, lori adubu,” nia hateten via telefone.

Nia dehan eskola ne’ebe nomeadu ona nudar eskola verde sira iha politika matak no estruktura atu halo jestaun ba atividade jardin matak, kintal matak, resiklajen no aplikasaun regras iha eskola atu asegura eskola iha kondisaun ambiente ne’ebe matak tanba sira hetan ona formasaun resiklajen.

Nia konsiente atu muda ema nia mentalidade presiza tempu ne’ebe naruk, maibe ho involvimentu institusaun akademika sira nudar intrumentu ida bele reforsa edukasaun no informasaun eleva konsensia sosiedade nian atu toma responsabilidade ba protese ambiente.

Nia informa sira elabora hela esbosu koperasaun servisu entre SEA no Ministeriu Edukasaun Joventude no Desportu (MEJD) atu integra programa eskola verde ne’e iha kurikulum eskola nian, liu-liu iha atividade extra kurikulra.

Iha parte seluk, Diretur Executivu Organizasaun Hametin Agrikultura Sustentavel Timor Lorosa’e (HASATIL), Gil Boavida hateten eskola sira hotu tenke promove politika matak atu bele eduka no forma sidadaun sira ne’ebe iha responsabilidade protese ambiente.

Nia dehan sosiedade sei menus konsiensia tanba kada tinan iha tempu bailoron ema sunu rai no iha tempu udan inundasaun kauza husi ema soe foer arbiru iha bee dalan sira, tesi ai, kee foho sira tanba menus konsensia

“Ita nia esperansa mak aban bairua governasaun troka mos programa eskola verde ne’e tenke kontinua atu motiva no eduka estudante sira hatoman aan moris iha ambiente ne’ebe moos no toma responsabilidade ba protese ambiente ne’e mak importante liu. ita lakohi programa diak ida ne’e lakontinua bainhira iha mudansa ba governasaun,” nia preokupa.