Segunda, Outubro 02, 2023
Total visitors: 766366

Ministeriu Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD) halo ona distribuisaun ba kadera no meza ba eskola hamutuk 16 iha kapital Dili laran.

Ministeriu Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD) halo ona distribuisaun ba kadera no meza ba eskola hamutuk 16 iha kapital Dili laran.

Diretor Diresaun Nasional Lonjistiku iha MEJD, Pedro Pinto dos Reis, dehan eskola 16 ne'ebe mak distribui ona meza no kadera refere identifikadu katak durante ne'e sira menus hela atu fasilita estudante no profesor sira iha prosesu aprendizajem.

"Tanba ne'e mak ita distribui ona kadera no meza ba eskola 16 ne'e iha kapital Dili," Diretor Longistiku Reis dehan.

Nia dehan, eskola 16 inklui pre-eskolar ida, ensinu baziku filial 5, ensinu sekundaria 5, no tekniku vokasional 1.

"Eskola 16 ne'e hetan kuantidade kadera la hanesan, tanba kadera ne'ebe ita distribui tuir numeru ne'ebe mak eskola ofrese. Total kadera meza ne'ebe mak ita distribui ba eskola 16 iha Dili ne'e hamutuk 1020," nia informa iha knar fatil Vila-verde.

Tanba ne'e husu ba eskola 16 ne'ebe mak hetan apoiu kadera no meza husi MEJD tenke kuidadu nune'ebe bele utiliza ba tinan naruk.

Enkuanto nia dehan, tuir mai MEJD halo fali distribuisaun ba munisipiu sira iha rai laran inklui Liquica, Ermera no Bobonaru, depois ba fali munisipio sira seluk.

“Bainhira munisipiu tolu ne’e ramata mak ba kedan Aileu, Bobonaro Manufahi no Covalima, ikus liu maka Manatuto, Baucau, Viqueque no Lautem. Fiar katak semana ida ne’e dadus jeral bele kompleta ona atu nune’e bele prepara tan mobiliariu sira hodi halo distribuisaun ba eskola sira ne’ebe tama ona lista,” nia dehan.

Entretantu, Diretor Eskola 5 de Maio, Manuel Verdial, dehan kadera no meza ne'ebe mak MEJD distribui ne'e eskola refere hetan kadera no meza 145.

"Kadera no meza 145 ne'e tuir duni proposta ne'ebe mak ami hato'o ba ministeriu," Diretor Eskola 5 de Maio Verdial dehan.

Nia dehan, husi kadera meza 145 ne'e bele responde ona ba estudante 1.347 iha eskola sekundaria jeral 5 de maio, tanba aumenta ona kadera no meza ne'ebe mak antes ne'e iha ona tanba ne'e agradese tebes ba MEJD.