Kordenador Eskola Ensinu Baziku Filial Rama-Hana Ossu, iha Munisipiu Viqueque, husu Ministeriu Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD) atu konstrui edifisiu foun tanba eskola ne'ebe mak durante ne'e sira utiliza kondisaun grave tebes no fo amiasa ba estudante no professor sira nia vida.

Kordenador Eskola Ensinu Baziku Filial Rama-Hana Ossu, iha Munisipiu Viqueque, husu Ministeriu Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD) atu konstrui edifisiu foun.

Kordenador EBF Rama-Hana, Jose da Costa, dehan edifisiu ne'ebe mak durante ne'e sira utiliza konstrui husi professor no inan aman estudante sira iha tinan 2000, no edifisiu refere laos konstrui uza parede maibe uza deit piku, no uza hodi hanorin estudante sira to'o ohin loron.

"Eskola ne'e komesa at ba dadaun, ai-rin mos dodok hotu ona, didin sira mos lahuk no monu hotu, tanba ne'e ami husu ba Ministeriu Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD) atu konstrui fali edifisiu foun ba estudante sira iha eskola ensinu baziku filial Rama-Hana," nia dehan.

Nia dehan, eskola ne'e konstrui tinan 22 liuba no kondisaun eskola grave tebes maibe governu la tau matan hodi halo konstrusaun foun hodi tau estudante sira ba fatin ne'ebe mak seguru iha tempu saida deit udan ka loron.

"Ita halo ona karta ba Ministeriu Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD), ita rekomeda oral hotu mos la iha rezultadu to'o agora," Kordenador EBF Rama-Hana Costa dehan.

Enkuantu nia dehan, iha eskola refere ne'e mos la iha komputador no makina printer, ezame estudante no halo karta ruma utiliza deit makina ketik antigu nian.

Entretantu, Ministru MEJD, Armindo Maia, hatete eskola EBF Rama-Hana tama tiha ona iha projetu komunitaria, maibe projetu seidauk realiza tanba kestaun estrada.

"EBF Rama-Hana seidauk implementa projetu komunitaria tanba estrada asesu ba suku refere la iha no difisil tebes atu transporta material konstrusaun hodi konstrui eskola refere," MEJD Maia dehan.

Nia dehan, maske dalan asesu ba la diak maibe governu sei buka meus nune'e bele transporta material ba depois sei selu fali komunidade nune'e bele hiit material sira ne'e ba to'o eskola refere.

"Ita sei esforu nune'e projetu komunitaria ne'e bele implementa hotu ba eskola hotu ne'ebe mak identifikadu ona katak eskola kondisaun la diak no fo impaktu ba estudante nia vida," nia informa.

Enkuantu nia dehan, total eskola ne'ebe mak tama ba projetu komunitara hamutuk 1.245 husi ne'e finaliza ona eskola hamutuk 244, seluk seidauk finaliza.