Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Programa Nasional Dezenvolvimentu Suku (PNDS) ne'ebe tulela iha Ministeriu Admistrasaun Estatal (MAE) finaliza ona konstrusaun eskola ensinu baziku filial Darusula, iha Munisipiu Baucau ne'ebe hahu konstrui iha tinan 2020.

Vise Ministru Ministerio Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Antonio Guterres, hateten orgulhu tebes ho Programa PNDS tanba tulun ona ministeriu edukasaun hodi dezenvolve edukasaun iha area infraestrutura edukasaun nian liu-liu iha area rural.

Vise Ministru MAE, Lino de Jesus, hateten eskola refere konstrui husi ekipa PNDS ho total orsamentu $51,000 no prosesu konstrusaun ne'e hetan apoiu masimu husi komunidade iha area refere.

"Eskola ensinu baziku filial hahu kontrusaun iha dia 1 de dezembru tinan 2020 no finaliza iha fulan marsu dia 18, 2021, no ohin ita intrega ba ministeriu edukasaun juventude no desportu atu bele utiliza ona," Vise Ministru MAE Jesus hateten.

Nia dehan, eskola ne'e ofisialmente MAE intrega ona ba ministeriu edukasaun nune'e bele fasilita estudante sira iha area refere bele aprende iha fatin ne'ebe seguru iha situasaun saida deit.

Entretantu, Vise Ministru Ministerio Edukasaun Juventude no Desportu (MEJD), Antonio Guterres, hateten orgulhu tebes ho Programa PNDS tanba tulun ona ministeriu edukasaun hodi dezenvolve edukasaun iha area infraestrutura edukasaun nian liu-liu iha area rural.

"Ita valoriza tebes programa PNDS nian tanba kuntribui tebes ba dezenvolvimentu edukasaun iha Timor-Leste no eskola ne'e ita intrega ona ba parte eskola no autoridade lokal sira bele kuidadu atu nune'e utiliza ba tinan naruk nian," nia salienta.

Alende ne'e nia dehan, total eskola ne'ebe mak identifika ona tama ba programa prioidade hodi halo konstrusaun ba tinan 2022 nian hamutuk 176 eskolas iha Timor-Leste tomak.

Iha fatin hanesan, Diretor Eskola Ensinu Baziku Filial Darusula, Domingos Cabral, hateten husi parte eskola kontente tebes tanba bele hetan ona fatin seguru ida hodi fasilita estudante sira eskola bainhira tempu udan no anin.

"Antes ne'e kuandu tempu udan no anin ami la autoriza estudante sira mai eskola tanba infraestrutura eskola sai amiasa ba estudante no professor nia vida," Diretor Eskola EBF Darusula Cabral hateten.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04