Diretor Departamentu Saúde Animal, iha Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), Rui Daniel de Carvalho hateten sira menus manorin iha area saúde animal nian atu hanorin estudante sira tanba iha deit mediku veterinário nain tolu iha rai laran.

Diretor Departamentu Saúde Animal, iha Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), Rui Daniel de Carvalho hateten sira menus manorin iha area saúde animal nian atu hanorin estudante sira tanba iha deit mediku veterinário nain tolu iha rai laran.

Nia dehan sira mos falta laboratorio no klinika atu fasilita estudante sira halao pratika hodi haforsa sira nia kapasidade no abilidade ba tratamentu animal nian.

“Universidade prepara rekursu humanu, maibe rekursu humanu prepara bazea ba nesesidade ne’ebe presiza iha kampu, entau ami tenke rona husi asosiasaun veterinário sira no agrikultor sira.

Universidade nia papel ami halo revizaun ba kurikulum atu adapta ho situasaun ne’ebe iha hodi han malu ho buat ne’ebe ita presiza, atu aban bairua sira ba kampu karik sira iha abilidade no kapasidade halo buat ruma,” nia hateten hafoin partisipa iha serimonia tomada de posse presidente Asosiasaun Mediku Veterinário Timor-Leste iha Hotel Luz Clarita, Dili.

Nia dehan kurikulum atual bazea ba referensia husi rai seluk nian, ne’ebe dala ruma la han malu ho nesesidade iha rai laran.

Nia haktuir ohin loron mosu peste animal oioin ne’ebe importante atu estudante sira aprende no hatene lalaok moras sira ne’e hodi bele tratamentu ba animal sira ho diak.

Nia informa tinan akademiku 2021, sira simu estudante foun hamutuk 120, numeru ida ne’e barak kompara ho tinan hira liu ba kotuk maximu nain 20.

Iha parte seluk, Presidente Asosiasaun Mediku Veterinário Timor-Leste, doutor Antonino do Karmo hateten rekursu humanu iha area saúde, liu-liu mediku veterinário foin nain 16 tanba sosiedade seidauk hatene diak kona ba papel mediku veterinário nian.

Nia dehan sira sei servisu hamutuk ho estudante sira iha UNTL atu divulga informasaun ba publiku kona ba profisaun mediku veterinário ba dezenvolvimentu nasaun nian.

“Ita hakarak servisu hamutuk ho universidade sira tantu publiku no privado atu hare kurikulum saúde animal nian ba para mediku no post graduasaun tanba alin sira barak mak hakarak foti area saúde animal,” nia hateten.