Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo oficialmente entrega lista naran profesionais saúde grau baziku nain 180, kompostu husi emfermeiru nain 90 no parteira nain 90 ba Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) atu kontinua estudu ba Diploma III.

Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo oficialmente entrega lista naran profesionais saúde grau baziku nain 180 ba Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL) atu kontinua estudu ba Diploma III.

Nia dehan profesionais saúde sira ne’e tinan barak ona halao servisu iha fasilidade saúde sira ho nivel edukasaun baziku tanba ne’e kursu ida ne’e bele eleva diak liu tan sira nia konhesementu no abilidade iha area enfermajen no parteira.

“Ho kapasitasaun tinan rua ne’e bele ajuda sira hadia diak liu tan sira nia abilidade atu servisu, laos iha materia deit, maibe tuir ona evolusaun mundu nian,” nia hateten hafoin asina termu entrega bolseiru pos laboral nain 180 ba estruktura UNTL iha salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

“Sira uluk eskola iha tempu Indonesia nian, maibe agora dezenvolvimentu oioin iha area saúde entaun ho formasaun ne’e, ita espera sira bele iha kapasidade laos hanesan uluk ona, maibe sira bele iha kapasidade ne’ebe tuir evolusaun mundu nian,” nia dehan.

Nia rekonhese la fasil ba profesionais saúde sira atu adapta aan iha prosesu aprendijajen tanba tinan barak ona sira para no iha preokupasaun oioin, maibe enkoraja sira atu aproveita oportunidade ne’e hodi aprende diak liu tan.

Entretantu, Bolseiru Arsenio Afonso hato’o agradese ba ministerio da saúde no UNTL ne’ebe fo ona oportunidade ba sira atu kontinua estudu hasai Diploma III iha area enfermajen tanba durante ne’e sira hanesan enfermeiru baziku.

“Ami agradese ba ministerio da saúde oferese oportunidade mai ami no UNTL ne’ebe simu ami kontinua estudu. Ami espera katak estudu ne’e bele fo vantajen no benefisio diak ba ami nia futuru atu ami hadia diak liu tan ami nia nivel edukasaun iha area enfermajen nian,” nia dehan.

Nia dehan iha tempu okupasaun Indonesia, nia eskola bolu Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) remata iha tinan 1999. Iha tinan 2005 hahu servisu iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV) to’o agora hanesan enfermeiru baziku.

Iha parte seluk, Reitor UNTL, Professor Doutor João Soares Martins hateten UNTL prontu atu oferese kursu Diploma III no lisensiatura iha area saúde, liu-liu area kuidadu saúde jeral nian tanba ne’e la presiza haruka ona ba rai liur.

“Atu forma kursu Diploma III no lisensiatura ita la presiza haruka ba rai liur, UNTL prontu atu oferese kursu sira ne’e iha ne’e. Ita sei bele haruka ba rai liur kursu sira ne’ebe iha rai laran la eziste hanesan espesialidade ba mediku no enfermeiru sira iha area cardiologia, neonatologia no seluk tan,” nia hateten.

Nia dehan desde tinan 2007, hospital nasional fo ona formasaun ba area saúde nian tanba ne’e agora reforsa diak liu tan no fo estado legal ba hospital nasional hamutuk ho UNTL halao knar fo formasaun ba area saúde nian iha rai laran.

Nia informa, Fakuldade Medisina Sensia Saúde iha departamentu hat hanesan medisina jeral sei funsiona ho ambitu koperasaun entre Cuba no Timor-Leste, ne’ebe asina iha tinan 2005. Maibe departamentu seluk hanesan enfermajen, parteria, teknologia de saúde ne’e funsiona diak ho profesores nasional sira.