Quarta, Outubro 28, 2020
Total visitors: 530672

Governo, liuhusi Ministerio Ensino Superior Siensia no Kultura (MESSK) hatetem, sei la rekonhese sertifikado husi finalista Fakuldade Edukasaun Arte Humandades (FEAH) iha Universaidade Nasional Timor-Lorosae (UNTL), tanba fakuldade refere seidauk prense kriteira hodi hetan akreditasaun husi Ajensia Nasional Avaliasaun Akreditasaun Akademika (ANAAA ) nian.

Ministro MESSK, Longuinhos dos Santos hateten governo atu rekonhese sertifikado finalista sira nian tenki liu husi prosesu legalizasaun.

Ministro MESSK, Longuinhos dos Santos hateten governo atu rekonhese sertifikado finalista sira nian tenki liu husi prosesu legalizasaun maibe depende ba avaliasaun no akretisaun kursu husi ANAAA.

"Tuir avaliasaun ne'ebe mak sira halo liu-liu iha ensino superior publiku hanesan UNTL iha Fakuldade Edukasaun Arte Humanidades, tinan ne'e ita sei la rekoinhese sira nian sertifikado tanba seidauk hetan akreditasaun," ministro MESSK Santos hateten.

Enkuanto nian dehan, laos ba FEAH iha UNTL deit, maibe universidade ensino superior privado balun ne'ebe mak seidauk prense rekezitos hodi hetan akreditasaun husi ANAAA nian, nia finalista sira nian sertifikado sei la rekonhese mos.

Entretanto, Prezidente ANAAA, Edmundo da Silva Viegas hateten finalista sira ne'ebe mak sira nia fakuldade seidauk hetan akreditasaun maske halo graduasaun maibe, diploma sei ilegal, katak seidauk iha legalidade.

"Sira bele graduasaun maibe estudante sira nian diploma ne'e ministerio sei la rekonhese,” Prezidente ANAAA Viegas hateten.

Nia informa tan katak la rekonhese dilpoma finalista nian hanesan sansaun ida tanba antes ne'e ANAAA halo ona avaliasaun maibe to'o agora universidade seidauk hadia.

"Ita iha sansaun rua mak fo ba sira, hanesan ida, diploma estudante nian governo la rekonhese, sansaun segundo mak finalista sira tenke tuir tan ezame legalizasaun karik pasa mak bele hetan legalizasaun ba sira nia diploma," nia informa.

Iha parte seluk, Dekana FEAH-UNTL, Ana Cristina de Jesus Silveria Martins hateten, rekezitos husi ANAAN ne'ebe mak seidauk prense mak hanesan rekursu humano no fasilidade.

"Rekezitos rua ne'e mak ita seidauk prense hodi hetan akreditasaun tanba ne'e fakuldade nafatin esforso hodi investe iha rekurso humano, no dadaun ne'e ita haruka ona dosente nain tolu ba kuntinua S3 nune'e mai bele investe iha ne'e,” Dekana Martins hateten.

Nia dehan, dadaun ne'e sira prepara hela ba graduasaun no prosesu aprendisagem konaba simu estudante foun.

"Tinan ne'e ita nia fakuldade [FEAH] mos finalista nain 45 mak sei gradua. Ita nafatin akompanha sira no esforso oinsa atu sira bele hetan legalizasaun ba sira nian diploma," nia informa.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04