Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Diretora Ezekutiva Judicial System Monitoring Program (JSMP), Ana Paula Cortereal, dehan durante ne’e seidauk iha artigu espesífiku ida iha lei kódigu penál Timor-Leste ni’an hodi prosesu kazu insestu iha tribunal.

Diretora Ezekutiva Judicial System Monitoring Program (JSMP), Ana Paula Cortereal, dehan durante ne’e seidauk iha artigu espesífiku ida iha lei kódigu penál Timor-Leste ni’an hodi prosesu kazu insestu iha tribunal.

Leia mais...

Provedor de Direitos Humanos e Justisa (PDHJ), Virgílio da Silva Guterres hateten sira sei kontinua halo advokasia hodi eziji governu estabelese sentru reabilitasaun ka prizaun ketak ba feto no juvenil sira tanba dadaun ne’e sira hamutuk de’it ho prizoneiru mane no adultu sira iha prizaun Gleno no Becora.

Provedor de Direitos Humanos e Justisa (PDHJ), Virgílio da Silva Guterres hateten sira sei kontinua halo advokasia hodi eziji governu estabelese sentru reabilitasaun ka prizaun ketak ba feto no juvenil sira tanba dadaun ne’e sira hamutuk de’it ho prizoneiru mane no adultu sira iha prizaun Gleno no Becora.

Leia mais...

Prezidente Institutu Nasionál Kombate HIV/SIDA (INCSIDA, I.P), Atanasio de Jesus informa dadaun ne’e sira servisu hamutuk Ministériu Saúde (MS) ho organizasaun nongovernmentál lokál sira hodi buka tuir ema moris ho HIV/SIDA na’in 399, ne’ebé sai husi tratamentu antiretroviral.

Prezidente Institutu Nasionál Kombate HIV/SIDA (INCSIDA, I.P), Atanasio de Jesus informa dadaun ne’e sira servisu hamutuk Ministériu Saúde (MS) ho organizasaun nongovernmentál lokál sira hodi buka tuir ema moris ho HIV/SIDA na’in 399, ne’ebé sai husi tratamentu antiretroviral.

Leia mais...

Provedor de Direitos Humanos e Justisa (PDHJ), Virgílio da Silva Guterres hateten sira-nia observasaun nota katak governu presiza mellora servisu kuidadu saúde ba prizoneiru sira iha prizaun Becora, Díli, prizaun Gleno no prizaun Suai Covalima, liu-liu estabelese klinika, koloka profesionál saúde no garante disponibilidade medikamentu sira atu fó atendimentu saúde ba prizoneiru sira iha prizaun laran.

Provedor de Direitos Humanos e Justisa (PDHJ), Virgílio da Silva Guterres hateten sira-nia observasaun nota katak governu presiza mellora servisu kuidadu saúde ba prizoneiru sira iha prizaun Becora, Díli, prizaun Gleno no prizaun Suai Covalima, liu-liu estabelese klinika, koloka profesionál saúde no garante disponibilidade medikamentu sira atu fó atendimentu saúde ba prizoneiru sira iha prizaun laran.

Leia mais...