Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Primeiru-Ministru Kay Rala Xanana Gusmão, lori povu Timor-Leste nia naran hato’o agradesementu ba grupu solidaridade internasionál, liu-liu Syndicate Aid Board-Australian People For Health, Education and Development Abroad (APHEDA), ne’ebé hamriik defende direitu povu Timoroan nian iha situasaun difisil no husu atu kontinua servisu hamutuk ba moris di’ak povu nian.

Primeiru-Ministru Kay Rala Xanana Gusmão, lori povu Timor-Leste nia naran hato’o agradesementu ba grupu solidaridade internasionál.

“Sira-ne’e la’ós foin mak mosu, iha kedas tinan sira ne’ebé difisil, iha ita-nia funu. Sira hamriik hahú husi alin-mane ne’e to’o alin-feto sira no oan-feto sira-ne’e mak hamriik defende ita-nia direitu. Iha funu laran iha ailaran ho problema no difikuldade oioin, tanba hatene katak sira iha ita-nia kotuk mak halo ita konsege tahan, nune’e ita bele mai to’o iha referendum tinan 1999,” nia hateten hafoin enkontru ho delegasaun husi Union Aid Abroad-APHEDA husi Australia, iha Palasio Governu, Díli.

Nia dehan sein solidaridade husi povu internationál sira no sosiedade sivíl sira-nian, Timor-Leste sei difisil liutan hetan ukun aan tanba ne’e, lori povu nia naran hato’o agradese ba sira-nia didikasaun no sakrifisiu sira.

“To’o agora sira hanoin nafatin Timor-Leste no hanoin nafatin povu ida-ne’e, ne’e mak ama ne’e mai ho sira seluk tan para hametin nafatin relasaun ne’ebé iha ho laran, ne’e duni obrigadu, obrigadu. Ami hadomi imi, we love you,” nia hatutan.

Iha parte seluk, Reprezentante Membru Board Union Aid Abroad-APHEDA, Lori-Anne Sharp hateten, objetivu husi enkontru ne’e atu kongratula Primeiru-Ministru Eleitu Kay Rala Xanana Gusmão hodi hametin relasaun no diskute planu servisu ba futuru.

“Lori servisu nain 1.4 millaun iha Australia hasoru ita-nia Primeiru-Ministru, ami ko’alia kona-ba istória independénsia Timoroan nian, kongtratula eleisaun ne’ebé susesu liuba no ami mós ko’alia kona-ba relasaun servisu hamutuk iha futuru, liu-liu parte sira ne’ebé ami bele asiste no kontinua hametin relasaun amizade ne’ebé ita iha ona,” nia hateten.

Nia hateten ba oin sei servisu hamutuk ho governu promove diversidade no dezenvolvimentu ekonomia, prioridade sira-ne’e mak governu esforsu atu fó atensaun.