Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

Akademista Universidade Nasional Timor-Lorosa'e (UNTL), Dosente Dulce Martins hatete feto no labarik la segursu asesu ba transporte públiku hanesan mikrolete no anguna sira tanba, sempre akontese asediu no abuzu sexual bainhira halo viajen tantu iha Díli ka ba munisípiu sira.

Akademista Universidade Nasional Timor-Lorosa'e (UNTL), Dosente Dulce Martins hatete feto no labarik la segursu asesu ba transporte públiku hanesan mikrolete no anguna sira.

Dosente Martina, husi UNTL Departamentu Komunikasaun Sosial, dehan, iha transporte publiku sira ne'e pasageiru feto, mane no labarik sira, iha ne'e mane balun tur besik feto dala ruma kaer feto nia kelen, peitu, nune'e mós balun hatudu video pornografia.

Ida-ne'e krime tuir artigu 172 kódigu prosesu penál, nune'e mós iha pasajeiru sira fuma sigarru no sigarru suar ba labarik estraga labarik nia pulmaun.

"Hahalok sira-ne'e halo feto sira la seguru asesu transporte públiku, ida-ne'e krime tanba ne'e husu ba feto sira banhira iha transporte públiku iha Díli laran ka ba munisípiu kuandu hasoru situasaun sira-ne'e labele nonok de’it tenke fó hatene ba maluk ne’ebé ita besik nune'e mós ba kondutór," nia dehan.

Nia dehan, tuir loloos mane sira tenke respeita diginidade feto nian, tenke konsidera feto hanesan sira-nia inan no feto iha momentu saida de’it nune'e feto bele segurula’ós hatudu fali aktu imoral.

"Atu feto sira seguru asesu ba transporte publiku governu tenke kria polítika ida hodi halo mudansa ba modelu transporte públiku liu-liu mikrolete sira iha Díli laran hanesan ho bus tanba iha espasu ba pasageiru nune'e mós janela kada kadera,"Dosente Martins dehan.

Enkuantu, aktu violasaun ne’ebé maluk mane balun halo hasoru feto iha transporte públiku ne'e krime tuir artigu 172 kódigu penal sé mak komete tenke hetan prizaun tinan 5-8 tanba ne'e tenke keixa ba polísia.

Entretantu, Anastasia da Costa dehan hanesan feto ne’ebé sempre asesu ba transporte públiku hodi ba eskola, maské la seguru maibé situasaun mak obriga nune'e mós transporte públiku nia kondisaun mak nune'e.

"Feto mane tenke sena malu iha bemo laran, maské estandar tula pasageiru ne'e liu ona maibé kondutór sira tula nafatin, ikus mai hamosu abuzu sexual," nia dehan.

Nia dehan, atu abuzu sexual ne'e labele akontese iha transporte publiku entaun governu tenke kria lei ne'e rigoroju hodi regula transporte publiku tula pasajeiru tenke tuir estandar, lae feto nafatin la seguru no bele sai vítima.