Domingo, Maio 16, 2021
Total visitors: 561451

Ministerio Edukasaun Juventude no Desporto (MEJD) atu kapasita tan Timoroan nain 15 konaba lian jestual Tetun, hodi apoio hanorin iha eskola publiku no privado ne’ebe mak identifika inklui ema ho kondisaun difisiente.

Ministro MEJD, Armindo Maia hateten, Timoroan nain 15 ne’e tuir formasaun konaba lian jestual tanba antes ne’e governo deside ona katak lian jestual iha Timor ho lian Tetun tanba maioria populasaun koalia Tetun.

Ministro MEJD, Armindo Maia hateten, Timoroan nain 15 ne’e tuir formasaun konaba lian jestual tanba antes ne’e governo deside ona katak lian jestual iha Timor ho lian Tetun tanba maioria populasaun koalia Tetun.

“Ita foti ona Timoroan nain 15 ne’e tanba sira iha ona konhesimento naton no reforsa tan husi formasaun ne’ebe mak ita ho parseiro sira ofrese hodi haklean liu tan sira nia konhesimento nune’e bele transforma siensia ho lian jetsual ba estudante difisiente sira,” Ministro MEJD Maia dehan.

Maibe nia dehan, eskola ne’ebe mak identifika ema ho kondisaun difisiente aprende ba ne’e maioria eskola privado, publiku seidauk iha.

“Tanba ne’e MEJD nafatin esforso halo formasaun ba professores konaba lian jestual nune’e mos bele hanorin iha eskola publiku sira iha Timor tanba lian jestual ne’e la’os ba deit ema difisiente maibe ba mos ema kondisaun normal mos presija aprende,” nia hateten.

Nia dehan, ministerio mos sei serviso hamutuk ho eskola privada ne’ebe mak pratika ona lian jestual atu bele lori tama iha eskola publiku.

Entretantu, Xefe Departamento Edukasaun Inkluzivo, MEJD, Jose Monteiro hateten, formasaun lian jestual ne’e espesifiku ho lian Tetun rasik tanba Timor presija duni lian jestual ofisial ne’ebe mak bele uza iha eskola sira.

“Lian jestaul ne’ebe ita uza durante hahu husi tempo Indonesia mai to’o ohin loron ne’e kahur malu hela, maibe iha tinan ida liu ba governo deside ona lian jestual ho Tetun,” nia dehan.

Tanba ne’e, oportunidade diak ba maluk Timoroan nain 15 ne’e atu aprende lian jestual Tetun husi parseiro sira nune’e bele implementa iha eskola hodi fasilita ema ho kondisaun difisiente.

Enkuanto nia dehan, total Timorona ne’ebe mak iha ona kapasidade ba lian jestual hamutuk 56 no dadaun ne’e governo halo tan rekrutamento ba Timorona nain 15 hodi tuir formasaun espesifiku ba lian jestual Tetun.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04