Quinta, Julho 18, 2024

Governu liuhusi Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl (SEPS) monta tan postu Bombeiros 7 iha área protejida inklui Ramelau, Hatubuilico, Bobonaro, Atauru, Uatu-Karbau, Natarbora, no Díli, hodi responde ba área protejida sira.

Governu liuhusi Sekretáriu Estadu Protesaun Sivíl (SEPS) monta tan postu Bombeiros 7 iha área protejida.

SEPS Mariano Soares dehan, área protejida hirak ne’e identifika ona, presiza duni instala postu bombeiros, hodi bele halo atuasaun no responde espesífiku ba insendu ne’ebé afeta iha área protejida hirak ne’e.

“Ita haree katak kada tinan, liu-liu iha tempu bailoron sempre akontese insendiu iha área protejida sira hanesan iha Ramelau, Natarbora, Bobonaro, ne’ebé ekipa Bombeiros sempre to’o tarde,” nia dehan.

Nia hatutan, ho esperiénsia ne’ebé iha SEPS monta tan postu bombeiros 7 iha área protejida 7 ne’ebé mak identifika ona hodi halo lalais atendimentu espesifiku karik akontese insendiu ka dezastre ruma seluk.

“Ekipamentu no pesoal ita prepara ona atu koloka ba postu bombeiros iha área protejida 7 ne’e,” SEPS Soares informa iha Kaikoli, Díli.

Nia haktuir total pesoal ne’ebé mak destaka ba postu 7 ne’e hamutuk na’in 45 no sira formasaun hotu ona hein atu halo servisu hodi kombate insendiu iha área protejida sira.

Komandante Bombeiros Nasional, Claudio Silva, hateten área protejida hirak ne’e dook tebes husi Postu Bombeiros munisípiu, bainhira akontese insendiu bombeiros sempre halo atuasaun tarde, tanba ho distánsia ne’ebé dook nune’e mós dalan aat.

“Ita atu halo atendimentu lalais ba insendiu iha área protejida sira, ita presiza monta postu direta iha área hirak ne’e hodi hafasil ita-nia servisu kombate insendiu ho lalalis,” nia informa.

Nia dehan parte bombeiros orgullu tebes, tanba SEPS bele instala tan postu hitu 7 ba área protejida hirak ne’e hodi responde ba ezijénsia ne’ebé durante ne’e bombeiros iha.