Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Diretór Ezekutivu Aliansa Nasionál Kontrolu Tabaku (ANCT), Sancho Fernandes informa iha sigaru ilisítu oin 26 mak sirkula hela iha merkadu nasionál, ne’ebé sei kontribui makas ba hasa’e numeru fumador foun no taxa moras lahadaet no mortalidade tanba produtu sira ne’e kontin droga no kimiku ho kuantidade bo’ot hodi halo ema sai aditivu.

Diretór Ezekutivu Aliansa Nasionál Kontrolu Tabaku (ANCT), Sancho Fernandes informa iha sigaru ilisítu oin 26 mak sirkula hela iha merkadu nasionál.

Nia dehan tabaku ilisítu perigu dobru husi tabaku sira ne’ebé iha ona standarizasaun saúde tanba kontein droga ne’ebé halo ema sai adetivu no kimiku ne’ebé kauza ba moras kankru aas.

“Ita nia dezafiu ida ne’ebé governu tenke tau atensaun seriu mak tabaku ilisítu tanba iha ami nia monitorizasaun ikus hare numeru tabaku ilisítu ne’e sa’e agora iha ona tipu 26 mak tama iha ita nia nasaun,” nia hateten liu husi konferensia imprensa iha salaun FONGTIL Caicoli, Dili.

Alende perigu ba saúde públika, estadu lakon dobru tanba produtu sira ne’e tama mai ilegalmente la kona taxa no fumador sira gasta osan hodi sosa tabaku ilisítu sira ne’e tanba dadus analiza finansas hatudu kada tinan uma kain gasta $40,000,000 resin sosa tabaku ilisítu sira ne’e, entau macro ekonomia mos lakon no micro ekonomia mos lakon.

Nia hateten governu, liu husi institusaun kompetente sira tenke investiga vendedor ki’ik sira ne’ebé faan tabaku ilisítu sira ne’e hodi hetan ema ka grupo sira ne’ebé kontinua hatama tabaku ilisítu sira mai rai laran.

“Tenke halo investigasaun husi vendedor sira ne’ebé faan tabaku illegal ne’e atu hatene se mak faan ba sira tanba evidensia hatudu laos sira mak ba sosa direita iha rai liur, iha ema laiha responsabilidade ba nasaun balun mak hatama no distribui,” nia hatutan.

Nia haktuir tabaku ilisítu sira ne’e ema iresponsabilidade sira lori tama husi fronteira terrestre no tasi parte Kisar nian tanba ne’e tenke reforsa iha area fronteira sira.

Diretór mos husu ba autoridade inspektor sira hanesan inspetur jeral saúde no AIFAESA atu kontinua halao servisu halo inspesaun ba tabaku ilisítu sira iha merkadu.

Tuir dadus peskiza demografia no saúde tinan 2016, prevalensia fuma iha Timor-Leste sei 57,3%, maske iha redusaun 18% durante period 2016-2022, tanba iha tinan 2021, governu hasa’e taxa tabaku husi $19 kada kilograma ba $100.

Iha parte seluk, Inspektor Jéral AIFAESA, Ernesto Monteiro hateten durante fulan rua nia laran, sira la halo atividade inspesaun tanba maioria funsionariu kontratu remata iha fulan –dezembru tinan 2023.

Nia dehan sira iha funsionariu AIFAESA nain 118 husi total 223 mak kontratadu, entau atividade lalao tanba ema laiha.

“Durante fakum ka atividade lalao, iha keixa mos sira ba iha ne’eba la hasoru hau tanba ami nain 5 deit ida-ida tur iha nia fatin. Sira mos la tama iha hau nia fatin tanba fatin keixa mos taka hela,” nai hateten.

Nia hateten durante ne’e sira halo inspesaun identifika inflator sira halo prosesu jurdiku atu sira fo sansaun koima tuir lei. No ba sira ne’ebé la kumpri submete ba Ministeriu Públiku atu kontinua prosesu ba tribunal.