Sexta, Março 01, 2024
Total visitors: 766366

Diretór Nasionál Empregu Estranjeiru, iha Sekretáriu Estadu Formasaun Profesionál no Empregu (SEFOPE), João Correia Pereira hateten sira sei mellora sistema rekurtamentu ida asesivel no efetivu atu joven hotu-hotu iha urbanu no rurais bele hetan oportunidade hanesan ba vaga servisu iha estranjeiru, liu-liu Australia, Korea-Sul no Japaun.

Diretór Nasionál Empregu Estranjeiru, iha Sekretáriu Estadu Formasaun Profesionál no Empregu (SEFOPE), João Correia Pereira hateten sira sei mellora sistema rekurtamentu ida asesivel no efetivu atu joven hotu-hotu iha urbanu no rurais bele hetan oportunidade hanesan ba vaga servisu iha estranjeiru.

Nia dehan iha tinan 2022, sira hahu aplika sistema rekrutamentu online lakonsege. Iha tinan 2023, konsege joven hamutuk na’in 55,000 mak aplika ba vaga servisu iha Australia. Maibe depois halo verifikasaun ba dokumentu sira joven na’in 2000 tama ba faze teste eskrita no oral.

“Ba oin ita iha planu hakarak servisu hamutuk ho diretór munisípiu sira, ita labele konsentra dei iha Dili tanba ita hatene ita nia alin sira mai iha Dili despeza makas sira tenke hela iha kost, hela ho ema no inan aman sira faan animal atu sira bele mai Dili. Entau ita hanoin politika ida diak liu lori programa ne’e besik ba sira atu sirkulasaun osan oituan ne’ebé iha deit munisípiu, bainhira sira hetan ona kontratu sira bele mai iha Dili atu aranka ba Australia,” nia hateten hafoin partisipa serimonia despedida ho trabalhador nain 119 ba Australia iha inisiu tinan 2024, iha edifisiu SEFOPE Kaikoli, Dili.

Nia hateten kandidatu sira ne’ebé halo aplikasaun online iha tinan 2023, naran agora taka sai ona iha kada munisípiu inklui Rejiaun Administrativu Espesial Oecusse (RAEOA) no tempu badak sei iha orario teste eskrita no oral iha munisípiu ida-ida.

Nia informa Seasonal Workers Programme (SWP) hahu iha tinan 2012 to’o 2023, oferese ona oportunidade servisu ba joven hamutuk 13268 kompostu husi mane nain 9355 no feto 3913. Joven sira ne’e ba servisu iha area rua prinsipal mak agrikultura no hospitalidade.

“Ita espera katak tinan oin ita bele hasa’e tan numeru ba ita nia inan feto sira tanba agora empreza husu numeru makas ba feto sira, liu-liu husu feto sira tenke iha karta kondusaun,” nia hatutan.

Entertantu, Xefe Gabinete Sekrétariu Estadu Formasaun Profesionál no Empregu (SEFOPE), Jacinto Ribeiro Dias husu joven sira atu kumpri kompremisiu ne’ebé sira halo ho rai lulik ida ne’e no familia atu labele sai husi sistema no servisu ho diak hodi transforma ekonomia familia sai diak liu tan tanba joven sira ne’e mak pioneiru no airin ba ekonomia rai laran.

“Familia no nasaun deposita konfiansa ba ita bo’ot sira, Bom trabalho no misaun iha ema nia rai. Servisu hanesan Timor-oan no Timor-oan mak ba servisu tanba ita nia nasaun ho kondisaun krize, ekonomia sei frazil labele hatudu ita nia forsa iha ema nia rai tanba ita buka moris laos ba buka mate,” nia enkoraja.

Nia fiar depois tinan hat no lima servisu iha ema nia rai, sira sei lori kapasidade no konhesementu ne’ebé aprende iha ema nia rai fila mai Timor atu dezenvolve setór agrikultura rai laran hodi fo moris diak ba povu.

Iha parte seluk, Presidente Konfederasaun Sindikatu Timor-Leste (KSTL), Almério Vila Nova hateten nafatin fo hanoin governu atu fo oportunidade empregu ne’ebe ekelivru ba joven sira iha area rural husi munisípiu hotu atu sirkulasaun osan bele to’o iha area rural teritorio nasionál.

“Governu tenke garantia katak oportunidade ba servisu iha rai liur ne’e lao ho transparansia no asegura sidadaun hotu-hotu iha fatin ne’ebé deit hetan oportunidade servisu iha rai liur bazeia ba sira nia kapasidade labele iha tendensia politika,” nia hateten.

Nia hateten bazeia ba lista trabalhador sira ne’ebé ba servisu iha Australia no Japaun nian joven sira area rural hola parte, maske kouta ne’ebé ba feto sei ki’ik.