Sexta, Março 01, 2024
Total visitors: 766366

Xefe Suku Bucoli, iha Municipiu Baucau, Terezinha de Jesus dos Reis hateten idade la sai bareira ba nia atu kontinua serbí komunidade iha suku Bucoli iha postu administrativu Baucau Vila, tanba hakarak komunidade iha asesu ba dezenvolvimentu infra-estrutura bázika hodi hadia sira-nia ekonomia família no moris di’ak.

Xefe Suku Bucoli, iha Municipiu Baucau, Terezinha de Jesus dos Reis hateten idade la sai bareira ba nia atu kontinua serbí komunidade iha suku Bucoli iha postu administrativu Baucau Vila.

Feto idade 74 ne'e, dehan durante mandatu iha períodu da-tolu ikus ne’e, fó prioridade liuba dezenvolvimentu infra-struktura bázika no rezultadu hatudu komunidade iha ona estrada, bee moos no saneamentu.

"Iha ne'e ha’u halo buat barak ona hanesan harii sentru saúde ida-ne'e, residénsia ba médiku sira, eskola pre-primária ida, sede suku bo'ot ida iha munisípiu Baucau mak sede Bucoli nian,” nia hateten bainhira partisipa iha atividade orientasaun kampaña integradu promosaun no edukasaun saúde ba autoridade lokál, profisionál saúde no konsellu suku iha sentru saúde Bucoli, Baucau.

Nia hateten komunidade suku Bucoli 85% asesu ona ba bee moos, ne’ebé fornese husi Bee Timor-Leste (BTL, E.P), 85% asesu ona ba liña eletrisidade no 90% uma kain iha ona sintina.

Nia hatutan iha mandatu períodu da-haat nian husi tinan 2023-2030, nafatin fó prioridade ba infra-struktura bázika, liu-liu infra-estrutura irigasaun atu bele fornese bee ba agrikultór sira halo toos no natar sira ne’ebé durante ne’e abandona tanba bee laiha.

Entretantu, Xefe Sentru Saúde Bucoli, Maria Goreti Abuk agradese ba lideransa komuniaria ne’ebé fó prioridade ba infra-strutura saúde nian, liu-liu harii ona uma residénsia medika ba sira.

Nia dehan maioria profisionál saúde hela do’ok husi sentru saúde, entaun sira utiliza residensia ne’e hanesan fatin ba deskansa no almosu sira hotu nian, bainhira hala’o servisu.

“Residénsia ne’e ami la uza permanente razaun kuandu kazal ida mak hela sira seluk labele uza ba han tanba pesoal saúde sira maioria mai husi fatin do’ok, entau ami uza ba han bainhira halo atendimentu ba kazu sira ne’ebé fora husi oras servisu,” nia hateten

Nia hatutan totál profisionál saúde iha sentru saúde Bucoli hamutuk nain 20, kompostu husi mediku nain tolu, enfermeiru nain 5 inklui kontratadu nain 2, parteira nain tolu no tekniku aliadu sira.

Iha parte seluk, Administradór Postu Administrativu Baucau Villa, Munisípiu Baucau, Isencinio António da Silva rekoñese komunidade balun seidauk iha asesu ba liña eletrisidade no bee moos, maibé númeru ki’ik ona kompara ho tinan hira liu ba kotuk.

“Asesu ba bee ne’e dalabarak balun seidauk tanba problema oituan deit mak bee matan hotu-hotu iha nia nain, entau ema sira ne’ebé bee matan lokaliza iha sira nia toos tenke oferese atu ema dada, liu-liu PNDS sira dada,” nia hateten.