Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Presidente Asosiasaun Emprezariál Muller Timor-Leste (AEMTL), Hergui Luina Fernandes Alves hateten nasaun hotu-hotu tenke halo jestaun ba urbana, maibé ba Timor-Leste, governu tenke haree estratéjia di’ak ida atu organiza sidade, nune’e mós garante vendedór sira hotu iha espasu halo negósiu no kliente sira iha asesu atu sira bele hetan rendimentu ba sustenta família.

Presidente Asosiasaun Emprezariál Muller Timor-Leste (AEMTL), Hergui Luina Fernandes Alves hateten nasaun hotu-hotu tenke halo jestaun ba urbana.

Nia konsiente espasu públiku la’ós fatin ba halo negósiu, nune’e mós halo uma. Maibé situasaun obriga sira tenke buka meiu atu hetan rendimentu hodi sustenta família.

“Ida-ne’e sai observasaun ida ne’ebé ita hotu tenke tau matan, la’ós atu halo prosesu disiplinár de’it ba vendedór sira atu labele faan sasan iha dalan ninin. Maibé halo nusa ita atu haree estratéjia ida para ita halo disiplina sasan hotu tenke faan iha merkadu no obriga kliente sira tenke to’o iha merkadu atu hola sasan iha merkadu. Ita halo ida-ne’e atu sira mós asesu ba merkadu no sira-nia produtu mós folin no sidade bele moos no furak,” nia hateten iha Matadoru, Díli.

Nia hateten governu tenke haree situasuan ida-ne’e husi parte barak, kuandu ema iha difikuldade iha uma-laran rendimentu la to’o sustenta família. Mak tenke kreativu buka dalan seluk atu hetan fonte rendimentu.

Nia hatutan negósiu ida labele asesu ba merkadu no merkadu la to’o mak tenke buka meiu ho maneira oioin asesu ba merkadu inklui faan iha dalan ninin, uma oin, movel atu asesu fasil ba kliente sira.

Iha parte seluk, Sekretáriu Estadu Asuntu Toponomia no Organizasaun Urbana, Germano Santa Brites Dias hateten governu fó tempu ba vendedór sira iha Fatuhada semana ida atu husik espasu publiku fila hotu ba merkadu, tanba vendedór sira-ne’e mai husi merkadu Manleuana no Bairu-Pite.

“Horibainrua kalan ami hateten ona ba sira iha Fatuhada, fó tempu sira semana ida atu sira bele tama hotu ba iha merkadu Manleuana. Se mak sente aan mai husi Manleuana no Bairo Pite, ida-ida fila ba fatin. Estrada públiku Foho Osamean, Bidau Akaderu-Hun, Kampung Baru, Elemloi, Tasi-Tolu ami sei organiza di’ak atu sira komprende utiliza espasu públiku,” nia hateten.

Nia hateten governu haree hela orsamentu atu hadia merkadu Taibesi no halo espansaun ba merkadu Manleuana atu vendedór sira ba hotu iha merkadu laran.

“Vendedór laiha razaun dehan faan iha merkadu la folin. Ema ida koalia ida-ne’e, signifika nia nunka komprende negósiu tanba negósiu ne’e folin la folin ne’e depende ba ita-nia téknika kompetisaun iha merkadu laran,” nia hatutan.

Nia mós husu ba vendedór sira atu labele hela no toba metin iha merkadu laran tanba merkadu fatin atu faan sasan iha loron kalan fila ba uma, la’ós hela fatin ba família tomak.