Quinta, Junho 01, 2023
Total visitors: 754002

United Nations Development Program (UNDP) apoiu formasaun ba membru bombeiros husi munisípiu sira (9) hodi antisipa dezastre naturais inlui tasi sa'e ka tsunami.

United Nations Development Program (UNDP) apoiu formasaun ba membru bombeiros husi munisípiu sira (9) hodi antisipa dezastre naturais inlui tasi sa'e ka tsunami.

Komandante Nasional Autoridade Protesaun Sivíl, Nuno Romaldo Gomes hatete, formasaun refere hodi kapasita komandante operasionál bombeiros iha munusipiu sira nune'e bele preparadu karik akontese dezastre naturais ruma inklui tasi sa'e sira bele kontrola.

"Formasaun ne'e ita hodi prepara sira oinsá sira bele hatene kona-ba tasi sa'e no kauza husi tasi sa’e no saida mak komunidade sei enfrenta no saida mak sira sei halo hodi tulun komunidade atu labele sai vítima ba dezastre," nia dehan.

Nia dehan, iha tinan hirak liuba akontese dezastre tasi sa’e iha Marinir Suku Madohi ne'e kuaze ema lubun ida mak lakon vida no estraga ró peskadór sira-nian kuaze 40 no iha momentu refere, uma komunidade lubuk ida mós hetan estragus.

"Ida-ne'e konsekuénsia husi tasi sa’e tanba ne'e ita tenke fó importánsia liuba asaun prevensaun," Komandante Nasionál Bombeiros Gomes dehan.

Nia hatete, asaun prevensaun mak Autoridade Protesaun Sivíl iha obrigasaun ba treinamentu no sensibilizasaun ba komunidade ne’ebé mak hela besik iha tasi ibun, fó hanoin ba komunidade atu nune'e bele salva sira-nia an husi risku ba dezastre tsunami, tanba hela iha fatin risku oinsá atu proteje an no proteje rikusoin ne’ebé sira iha.

Tanba ne'e nia hatete UNDP apoiu formasaun ba ekipa bomberos husi munisípiu 9 hanesan Díli, Vikeke, Likisa, Lautem, Ataúro, Bobonaro, Baucau, Manatuto no Kovalima, kona-ba preparasaun hasoru dezastre tsunami no rai nakdoko iha Timor-Leste.

Iha fatin hanesan, Komandante Bomberos Munisípiu Lautem, Dernardino Ximens fiar katak ho kapasidade natoon ne’ebé sira hetan husi formasaun ne’ebé bele halo atendimentu ne’ebé di’ak ba komunidade bainhira akontese tasi sa’e.

"Agradese tebes UNDP tanba parseria di’ak ho Autoridade Protesaun Sivíl hodi fasilita formasaun hodi prepara ami hasoru bainhira tasi sa’e," nia hatete.

Tanba ne'e nia dehan, ho esperiénsia ne’ebé sira hetan, sei aplika iha servisu lor-loron nian hodi asegura komunidade kona-ba dezastre sira.