Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Prezidente Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Santos informa projetu melloramentu sistema bee moos ezekusaun obra lao hela iha postu administrativu 24 no sei iha tan postu administrativu 24 seluk ne’ebé prosesu lao hela iha faze finalizasaun dezeñu BOQ no aprovizionamentu tanba iha territóriu laran tomak kapitál postu administrativu hamutuk 48 mak latama iha kapitál munisípiu.

Prezidente Bee Timor-Leste, Empreza Públika (BTL, E.P), Carlos Peloi dos Santos informa projetu melloramentu sistema bee moos ezekusaun obra lao hela iha postu administrativu 24 no sei iha tan postu administrativu 24 seluk.

Nia salienta iha loron 30 janeiru tinan 2022, sira asina tan kontratu ho kompañia rua hodi halo instalasaun kanu tranzmisaun, distribusaun no instalasaun metru-kontadár ba uma-kain iha postu administrativu Ossu munisípiu Viqueque no postu administrativu Zumalai munisípiu Covalima.

“Hamutuk ho ida ohin ne’e, ita selebra ona kontratu kuaze 17, projetu ne’ebé agora lao hela mak ita iha postu administrativu 24. Iha postu administrativu 24 seluk tan ne’ebé iha hela prosesu, maibé horiseik ha’u aprova tan ida entaun hela de’it 23 mak presiza konklui dezeñu,” nia hateten hafoin asina akordu ho kompañia Mamatelu Tuniva Unip, Lda no kompañia CDFG Unipessoal, Lda iha salaun BTL Kaikoli, Díli.

Nia dehan projetu melloramentu sistema bee moos iha postu Zumalai sei kaer husi kompañia Mamatelu Tuniva Unip, Lda ho montante orsamentu U$419,349.04, ne’ebé sei benefisia uma-kain 630 ho populasaun 3,780. No projetu iha postu Ossu manan husi kompañia CDFG Unip, Lda ho montante orsamentu U$421,903.57, ne’ebé sei benefisia uma-kain 475 ho populasaun 2,850.

Nia hateten projetu sira iha postu administrativu ne’e ho durasaun tempu fulan neen, ba kompañia ne’ebé la konklui projetu tuir tempu la ho razaun ne’ebé klaru sei hetan sansaun multa.

Nia hatutan Orsamentu Jeral Estadu (OJE) tinan 2022, aloka orsamentu millaun $9 ba melloramentu sistema bee moos iha nivel postu administrativu sira. No iha OJE tinan 2023, aloka orsamentu millaun $11 ba melloramentu sistema bee moos iha nivel postu hamutuk 48, ne’ebé la tama iha kapitál munisípiu.

Entretantu, Administradór Postu Ossu munisípiu Viqueque, Sebastião Pereira Pires hateten projetu ne’e sei benefisia uma-kain 475 no edifisiu públiku 14 ne’ebé durante ne’e laiha asesu ba bee tanba ne’e sira prontu koopera ho empreza sira atu konklui projetu ne’e tuir tempu ho kualidade.

“Populasaun sira rasik mak husu oinsa administradór hamutuk ho BTL bele dada bee ba komunidade, entaun ha’u husu ona ba sira atu kontribui no koopera ho kompañia dada bee ne’e to’o mai duni uma-kain ida-ida,” nia hateten.

Nia dehan projetu ne’e sei dada bee husi bee matan Uai-Kirona lokaliza iha monte mundu perdidu no bee matan Uai-Bua lokaliza iha suku Ossu decima.

Iha parte seluk, Diretór Ezekutivu Kompañia Mamatelu Tuniva Unipessoal, Lda, Osvaldo Tavares kompremetidu atu konklui projetu ne’e tuir tempu ho kualidade atu komunidade sira bele iha asesu ba bee moos.

“Ami prontu ezekuta projetu ida-ne’e tuir tempu, ne’ebé tau iha kontratu. Maibé ami la espera karik iha trenu mosu fallansu ruma liga ho ezekusaun obra nian, liu-liu problema sosial sira ne’ebé karik akontese iha treinu,” nia hateten.

Nia dehan sira sei halo instalasaun kanu no distribusaun kuaze 23725 metru husi bee matan Sumaloi, ne’ebé lokaliza iha aldeia Lae Gatal, suku Lour.