Sexta, Dezembro 09, 2022
Total visitors: 692386

Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL, EP), Paulo da Silva hateten sira halo ona estudu solar power ou enerjia solar, ne’ebé sei dezenvolve iha Munisípiu Manatutu ho 62 megawatt.

Prezidente Konsellu Administrasaun Eletrisidade Timor-Leste, Empreza Públika (EDTL, EP), Paulo da Silva hateten sira halo ona estudu solar power ou enerjia solar, ne’ebé sei dezenvolve iha Munisípiu Manatutu ho 62 megawatt.

Nia dehan iha Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasionál 2011-2030, tarjetu mínimu fonte ne’ebé utiliza 50% husi produsaun tenke utiliza fonte enerjia renováveis tanba ne’e sira halo estudu kona-ba fonte alternativa sira ne’e hodi implementa iha rai laran.

“Ita-nia espetativa depois Manatutu hotu ita bele haree no esplora fali opsaun seluk hanesan wind power no hydro power, entaun prosesu tinan oin ita halo estudu detallu ba aspetu rua ne’e. Solar panel ne’e ita hahú prosesu konkursu tinan ikus ne’e no janeiru ita lansa ona, maibé kuandu iha posibilidade iha inisativa investimentu direta ruma ita promove kedas tanba ida ne’e, ita planu ona atu halo,” nia hateten iha servisu fatin Kaikoli, Díli.

Nia hateten promove investimentu utilizasaun fonte seluk hanesan alternative ne’ebé di’ak liu atu hatun kustu produsaun enerjia, ne’ebé automatikamente sei implika ba tarrifa eletrisidade.

Nia rekoñese tarrifa eletrisidade karun tanba despeza ba produsaun enerjia eletrisidade mós bo’ot.

Nia informa tarrifa ba sosiál liu-liu igreja no tarrifa doméstika mak sentavus 5 ba sira ne’ebé uza 20 kwh mai kraik, sira ne’ebé uza 20 kwh ba leten tarrifa sentavus 12. Ba atividade komersiál nian husi ki’ik sentavus 15, médiu sentavus 20 no bo’ot sentavus 24.

Iha parte seluk, Diretór Ezekutivu Organizasaun Luta Hamutuk, José da Costa hateten governu tenke haree no investe ona atu dezenvolve fonte enerjia renováveis iha rai laran hodi responde ba nesesidade.

“Aldeia sira ne’ebé do’ok husi suku, ne’ebé nia populasaun sira hela keta-ketak tenke iha polítika seluk ne’ebé la’ós dada liña eletrifikasaun husi sentral Betano no Hera, maibé solar panel,” nia hateten

Nia espera governu bele apoia EDTL, EP atu dezenvolve enerjia renováveis tanba sira iha polítika ne’ebé di’ak tebes atu promove wind power no hydro power.