Segunda, Outubro 02, 2023
Total visitors: 766366

Autoridade lokal iha munisipiu Dili lamenta ho prezensa menus husi komunidade nian iha komemorasaun loron Konsulta Popular ba dala 23.

Xefe Suku Colmera, Armenio Aleixo da Silva, hatete partisipasaun povu nian menus ne'e impaktu husi buat rua, primeiro ukun an ida ne'e hanesan joven ida, segudu liberdade.

Xefe Suku Kaikoli, Hipolito Markes Sarmento, dehan iha loron Konsulta Popular iha 1999 ne'e povu mak deside Timor ukun rasik an liu husi votasaun, maibe iha komemorasaun loron importante ida ne'e povu nia prezensa menus tanba estadu no governu la iha intrese hodi organiza povu sira hodi partisipa.

"Hanesan autoridadel lokal suku nian ami sente triste no lamenta tebes ba komemorasaun loron konsulta popular ne'e tanba prezensa povu nian la iha, tanba estadu no governu mak lakovida, no ohin ita hare partisipante iha ne'e membru governu no autoridade lokal deit povu la iha," Xefe Suku Kaikoli Markes dehan.

Nia dehan, komemorasaun loron historiku sira prezensa povu ne'e importante liu-liu joven sira nune'e sira bele hatene konaba signifikante no valor husi loron Konsulta Popular ida ne'e se lae sira la hatene.

"Ita nia hakarak loron importante sira ne'e laos partisipa mesak husi estadu no membru governu sira, maibe ita hakarak governu bele konvida povu sira liu husi Xefe suku sira nune'e bele organiza kada suku tenke reprezenta ema nain 20 hodi partisipa, maibe ida ne'e la iha," nia dehan.

Nia hatete, komemorasaun loron Konsulta Popular ba dala 23 ne'e povu ne'ebe partisipa ne'e husi suku rua deit Kaikoli no suku Colmera maibe minoria tebes.

Iha fatin hanesan Xefe Suku Colmera, Armenio Aleixo da Silva, hatete partisipasaun povu nian menus ne'e impaktu husi buat rua, primeiro ukun an ida ne'e hanesan joven ida, segudu liberdade.

"Liberdade mak halo ita hanesan ne'e, tanba ne'e presija povu nia konsiensia atu bele partisipa iha loron bo'ot nasaun nian, nune'e nia bele sente ukun an ne'e lolos," Xefe Suku Colmera Aleixo dehan.

Tanba ne'e nia dehan, povu tenke partisipa nune'e bele hanoin tuir fali tinan 23 anos liu ba katak lori ema barak nia mate mak lori hetan ukun rasik an nune'e votus, ne'ebe mak povu sira hili.

Nia dehan, povu tenke partisipa hodi fo homenagen ba asu wain sira ne'ebe mate ona ba ukun rasik an ida ne'e.