Quarta, Setembro 22, 2021

Diretora Kompanhia KADORAS, Unip.Lda, Kathleen Gonçalves husu responsabilidade moral governu nian atu aselera pagamentu ba servisu ne’ebe sira halao ona, liu-liu distribuisaun sesta bazika iha munisipio Baucau.

Diretora Kompanhia KADORAS, Unip.Lda, Kathleen Gonçalves husu responsabilidade moral governu nian atu aselera pagamentu ba servisu ne’ebe sira halao ona, liu-liu distribuisaun sesta bazika iha munisipio Baucau.

Nia dehan tinan kotuk 2020, kompanhia nasional ida maka manan projeitu atu distribui sesta bazika iha munisipio Baucau, maibe tanba finanseiru la iha entaun husu ajuda kompanhia KADORAS hodi implementa projetu ho montante orsamentu $499,800.

“Hau kestiona liu maka hau nia pagamentu ne’e, ami halao tiha ona projeitu ne’e kompleta ho diak no tempu ne’ebe iha. Entaun tenke selu ona ami, ne’e maka negosio lolos.

Ami nia kontratu hotu ona tenke selu ona, maibe agora seidauk selu ami. Ne’e hamate kedas kompanhia nasional sira tanba ami nia osan maka lori hodi halo hotu ona programa ne’e la selu ami susar tebes,” nia hateten via telefone.

Nia hateten iha fulan Fevereiru tinan 2021, sira hatama ona dokumentu inklui nota ba Centru Nasional Logistika, ne’ebe fo kontratu, maibe to’o agora pagamentu seidauk halo ho razaun oioin.

Nia hatutan governu iha pakote intervensaun ekonomia ne’ebe diak tebes, maibe implementasaun ladun diak hodi dificulta fali setor privado sira atu halao atividade ekonomia ne’ebe fo oportunidade servisu ba ema barak.

Nia informa situasaun actual sirkulasaun osan minimu, kapasidade kompras menus tebes halo negosiu monu 50% ate 60% tanba ne’e hakarak lakohi tenke hapara servisu nain sira no empreza balun to’o taka kompanhia.

Iha parte seluk, Deputado Antonio da Conçeicão hateten governu iha meus no rekursu atu halo intervensaun hodi hakaman povu nia terus iha situasaun difisil ne’ebe nasaun enfrenta relasiona ho ameasa surtu Covid-19.

Nia dehan nasaun hotu iha mundu nafatin alerta proteje sidadaun sira no salva sira husi surtu Covid-19. No iha Timor-Leste estado emergensia sai desizaun mensal ne’ebe governu foti hodi protese sidadaun sira, maibe desizaun ne’e hatodan tebes povu.

“Governu liu husi ministerio solidaridade sosial no inkluzaun tenke ativu halo asaun sosial hodi fahe foos ba povu kibi’it laek sira, no ministerio komersiu industria tenke halo atuasaun intervensaun ba merkadu hodi redus produtu nesesidade bazika nia folin atu apoia kapasidade kompras populasaun sira nian,” nia hateten.

Nia hateten governu tenke ezekuta orsamentu ho karakter urgensia hodi ajuda setor privado sira halao atividade ekonomia no povu sira ne’ebe hasoru dificuldade oioin, liu-liu kestaun ekonomia.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04