Segunda, Agosto 02, 2021

Diretor Executivu Forum NGO Timor-Leste (FONGTIL), Daniel Santos do Carmo hateten iha dalan rua atu trava ou prevene propagasaun surtu Covid-19 variante foun tama rai laran maka hasa’e ritmu operasaun iha frontera no kontinua kriminaliza sidadaun sira ne’ebe tama ilegal tanba esperensia kazu mosu husi pasajen ilegal.

Diretor Executivu Forum NGO Timor-Leste (FONGTIL), Daniel Santos do Carmo hateten iha dalan rua atu trava ou prevene propagasaun surtu Covid-19 variante foun tama rai laran maka hasa’e ritmu operasaun iha frontera no kontinua kriminaliza sidadaun sira ne’ebe tama ilegal.

“Operasaun konjunta ida entre PNTL no F-FDTL tenke hasa’e sira nia ritmu operasaun atu trava ema sira pasajen illegal ne’e no tenke kriminaliza sira tuir desizaun konseilho ministru katak kaer sira hatama iha kuarentina. No depois kompleta kuarentina loke investigasaun atu sira hatan sira nia sala iha tribunal, tanba ita iha esperensia buat ne’e tama iha Suai to’o iha Dili ne’e husi pasagen ilegal sira,” nia hateten iha servisu fatin, Kaikoli, Dili.

Nia dehan sira nia observasaun hare protidaun setor saúde nian seidauk bele responde ba situasaun ne’ebe pior intermus rekursu humanu, infrastruktura no ekipamentus mediku nian tanba ne’e dalan diak liu intensifika kontrolu iha area frontera hodi evita variante foun ne’e labele hakat liu mai rai laran.

Nia hatutan governu tenke aselera ona kampanha vasinasaun Covid-19 iha rai laran, liu-liu munisipio frontera nian hanesan Bobonaro, Covalima.

Iha oportunidade ne’e, nia mos husu konsensia sosiedade nian atu kontribui hodi evita propagasaun surtu Covid-19 variante foun ne’ebe identifika iha nasaun vizinho Indonesia tanba variante ne’e fasil da’et no perigu oho ema lais.

Iha parte seluk, Diretor Servisu Saúde Munisipio Bobonaro, João Baptista Mau Cardoso hateten kada loron autoridade seguransa sira kontinua kaer sidadaun sira ne’ebe tama ilegalmente mai rai laran.

Nia fo ezemplu iha loron 26-27 fulan Junho, sira kaer sidadaun nain 4 tama ilegal, no sira dadaun ne’e iha hela kuarentina.

“Nafatin ilegal ita la tolera, kuandu autoridade segurasa kaptura ita hatama hotu ba iha kuarentina. Sira kompleta loron 14 laiha sintomas no halo teste swab rezultado negativu sira bele fila ba uma,” nia hateten.

Nia dehan dadaun ne’e sidadaun nain 33 maka iha hela kuarentina Batugede. Sira ne’e mai husi Indonesia, sira balun tama ho dalan illegal no barak maka tama mai liu husi dalan legal, katak autoridade sira maka fasilita tama.

Nia informa atividade kampanha vasinasaun iha munisipiu Bobonaro kontinua lao nafatin no ema kuaze 7,000 resin mak simu ona vasina Covid-19, ne’ebe kompostu 1,249 kompleta ona dose primeru no segundu. Alende ne’e sira mos nafatin halo kampanha sosializasaun ba komunidade konaba variante foun no nia perigu ba saúde publika.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04