Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Kordenador do Estado Maior Kordenador Sala Situasaun Centru Integradu Jestaun Krize (CIGC), Komodoro Donaciano Costa Gomes, rekomenda ba governu atu mantein kontrolu ne’ebe rigorozu iha pontu saida munisipio Dili nian, atu prevene transmisaun ho skala bo’ot iha munisipio seluk.

Kordenador do Estado Maior Kordenador Sala Situasaun Centru Integradu Jestaun Krize (CIGC), Komodoro Donaciano Costa Gomes, rekomenda ba governu atu mantein kontrolu ne’ebe rigorozu iha pontu saida munisipio Dili nian.

Nia dehan dadus evolusaun surtu Covid-19 iha Timor-Leste, hahu loron 21 fulan Marsu tinan 2020, to’o loron 6 fulan Marsu tinan 2021, numeru kazu sa’e no tama iha kategoria transmisaun lokal, maibe sei bele kontrola. Iha loron 7 fulan Marsu to’o agora kazu sa’e signifikante tebes to’o ona 6,622 no tama ona iha transmisaun komunitaria iha munisipiu Dili ho kazu 5,655 no taxa insidensia to’o ona 46, 2/100,000 abitantes.

“Mantein kontrolu rigorozu iha postu saida iha munisipio Dili atu prevene transmisaun skala bo’ot ba munisipiu. No aumenta nafatin efetividade fiskalizasaun medida sanitaria, ne’ebe ita aplika dadaun ne’e, kapasidade deteta kazu ne’ebe positivu, metiga efeitu no impaktu sosio ekonomia husi aplikasaun serka sanitaria foku ba transmisaun nivel nasional no investe nafatin ba vasinasaun hanesan uniku instrumentu ne’ebe atu prevene,” nia hateten wainhira halo aprejentasaun ba observasaun no analiza situasaun surtu Covid-19 iha rai laran, iha Parlamentu Nasional, Dili.

Nia dehan autoridade munisipio sira no lider komunitaria sira tenke ativu ba iha asaun kombate Covid-19 nian atu kontribui ba evita risku potensial husi propagasaun virus tanba ema hotu konsente nafatin iha kresimentu dezobidensia publika ba kombate Covid-19 no menus efetividade seguransa iha komprimentu rezolusaun sira, liu-liu pontu saida husi Dili atu evita exportasaun kazu husi Dili ba munisipio.

Nia informa governu mos tenke prepara ona infrastruktura ba situasaun pior, Dili hanesan epi sentru ba Virus tama ona kategoria transmisaun komunitaria ho kazu ativu 2 mil resin tanba dadaun ne’e iha deit 1,500 kama ne’ebe bele halo rotasaun ba kazu loron 14 tama.

Tuir dadus komulativu kazu Covid-19 iha Timor-Leste, hahu loron 21 fulan Marsu tinan 2020, to’o loron 28 fulan Maio tinan 2021, hatudu total kazu konfirmadu sae ona ba 6,622. No husi numeru ne’e nain 3,915 maka rekuperado ona, nain 2,692 maka ativu hetan tratamentu iha fatin izolamentu, no nain 15 maka mate ona ho Covid-19.

Entretantu, Membru Parlamentu Nasional Deputada Fernanda Lay hateten governu presiza halo avaliasaun ba desizaun no medida sira ne’ebe aplika relasiona ho prevensaun no mitigasaun surtu Covid-19 tanba tinan ida ona aplika estado emergensia, maibe kazu sa’e makas.

“Iha medida ruma lao laloos tanba ho estado emergensia, serka sanitaria no konfinamentu obrigatoriu, maibe kontaminasaun sa’e tanba sa,”

“Hau konkorda ho NGO ne’ebe hateten katak proprio governu viola regras tanba ne’e maka ema la tuir regras sira ne’e, hanesan iha tasi tolu merkadu iha dalan, Ministerio Solidaridade Sosial no Inkluzaun no CIGC programa sesta bazika laiha distansiamentu social, se maka la kumpri,” nia hateten.

Nia dehan situasuan sira ne’e konsekuensia husi problema sosio ekonomia, liu-liu ema barak sai vitima no laiha aihan.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04