Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Presidente Konselho Nasional Seguransa Aihan no Nutrisaun Timor-Leste (KONSSANTIL), atual Ministru Agrikultura no Peskas, Pedro dos Reis hateten liña ministerio save sira aprova ona planu kontijensia cluster nutrisaun no resposta seguransa aihan no nutrisaun iha situasaun emergensia (EE) no tempu badak sei aprejenta iha konselho ministru atu hetan aprovasaun.

Presidente Konselho Nasional Seguransa Aihan no Nutrisaun Timor-Leste (KONSSANTIL), atual Ministru Agrikultura no Peskas, Pedro dos Reis hateten liña ministerio save sira aprova ona planu kontijensia cluster nutrisaun no resposta seguransa aihan no nutrisaun iha situasaun emergensia (EE) no tempu badak sei aprejenta iha konselho ministru atu hetan aprovasaun.

Nia dehan enkontru dahuluk nivel ministru ne’e importante tebes atu partilha informasaun ba malu atu hare lesuk politika diak no adequadu sira hodi rezolve problema seguransa aihan no nutrisaun iha rai laran.

“Ami koko atu halo komunikasaun diak ho lina ministerio sira hotu ne’ebe involve iha KONSSANTIL atu ita hamutuk buka rezolve seguransa aihan iha ita nia rai. Dezafiu bo’ot ne’ebe ita hosoru dadaun en’e maka inseguransa aihan dala barak ita rona 36% ita nia populasaun hasoru inseguransa aihan kronika, no labarik sira tinan lima mai kraik raes badak sei a’as,” nia hateten, wainhira partisipa iha enkontru KONSSANTIL nivel ministru iha salaun Palacio da Sinzas Kaikoli, Dili.

Nia konsiente situasaun agora ho surtu Covid-19 no dezastre naturais ne’ebe akontese iha fulan Abril liu ba sai dezafiu bo’ot liu tan ba governu atu rezolve problema seguransa aihan no nutrisaun iha rai laran tanba dadaun ne’e ema barak menus aihan no susar asesu ba aihan ne’ebe nutritive.

Nia hatutan iha ekontru ne’e sira mos iha pontu importante nen, ne’ebe liña ministerio sira aprova relasiona ho servisu seguransa aihan no nutrisaun iha rai laran. Pontu hira ne’e maka hanesan Timor-Leste nia adezaun ba iha simeira sistema aihan mundial, hili pontu vocal ou kordenador nasional atu halo preparasaun submisaun planu partisipasaun iha konseilho ministru atu hetan aprovasaun. No pesoal sira ne’e maka Filipe da Costa no Maria Odete do Ceu Guterres. No aprova mos realizasaun reuniaun extra-ordinaria CONSAN-CPLP iha fulan oin atu manifesta estado membru nia interese, no deside Ministerio Negosio Estranjeiru no Koperasaun maka sei fasilita video coferensia, no estatutu KONSANTIL nian atu bele funsiona ho ativu liu tan hodi responde ba problema seguransa aihan.

Entertantu, Vice Ministru da Saúde, Bonifacio Maucoli dos Reis hateten planu estratejiku ne’e bele orienta liña ministerio sira atu hare hamutuk no kompleta malu hodi rezolve problema malnutrisaun no inseguransa aihan iha rai laran.

Nia dehan governu no parseiru hotu tenke iha kompremisiu komun konaba determinantes ne’ebe relevante ho nutrisaun adequadu no halo intevensaun sira sensivel no espesifiku ba nutrisaun bazea ba evidensia sira ne’ebe iha.

“Politika ne’ebe komprensivu no mekanismu kordenasaun ne’ebe efetivu maka importante no existe ona iha Timor-Leste, maibe implementasaun politika sira ne’e dala barak lao ladun diak tanba limitasaun iha kapasidade institusional, finanseiru, rekursu no tekniku. Ita hein katak enkontru ne’e nudar oportunidade atu hamutuk rezolve limitasaun sira ne’e husi diskusaun no dialogu sira,” nia hateten.

Iha parte seluk, Kordenador Residensia ONu iha Timor-Leste, Roy Trivedy hateten problema seguransa aihan no nutrisaun afeta setor hotu no ema hotu iha Timor-Leste, nune’e mos iha mundu tomak tanba ne’e atu rezolve problema ne’e presiza planu integradu atu responde.

“Lori ONU nia naran hau kontente suporta servisu ida ne’e no asuntu seguransa aihan no nutrisaun sai prioridade premeru koperasaun entre ONU no Timor-Leste iha period tinan lima oin mai, entau ne’e ami pronto servisu hamutuk ho ita bo’ot sira tanba hamutuk maka dalan uniku atu halo mudansa,” nia hateten.

Nia dehan importante intervensaun sira ne’e foku liu ba grupo vulneravel sira hanesan feto, foinsa’e, labarik tinan lima mai kraik, ema ho defisiente no ema ho moras kronika sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04