Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Kordenador Sekretariadu Core Group Transparency, Sabino Gusmão Fitun hateten regulamentu serka sanitaria hanesan transferensia sasan ou nesesidade bazika husi transporte ida ba transporte seluk fo implikasaun bo’ot ba presu sasan nesesidade bazika iha munisipio sira tanba distributor no negosiante ki’ik sira tenke selu transporte dupla.

Kordenador Sekretariadu Core Group Transparency, Sabino Gusmão Fitun hateten regulamentu serka sanitaria hanesan transferensia sasan ou nesesidade bazika husi transporte ida ba transporte seluk fo implikasaun bo’ot ba presu sasan nesesidade bazika iha munisipio sira.

Nia fo ezemplu transporta sasan husi Dili ba munisipio Covalima dala hat, no husi Dili ba munisipi Lautem dala tolu to’o dala hat, ne’ebe antes ne’e sira transporta direta dala ida deit.

“Ami rekomenda governu presiza muda ou revee fali regulamentu ba transferensia sasan entre munisipiu sira ho transferensia direita dala ida ba fatin ida ou destinasaun ne’ebee atu to’o ba, nune’e bele hafasil mekanismu transportasaun nesesidade bazika husi fatin ida ba fatin seluk iha teritoriu nasional. Maibe nafatin aplika protokolu ne’ebe ministerio da saude fo sai, hodi halo teste swab ho rapidamente no hamenus birokrasia naruk no kleur atu ajente ekonomiku sira nafatin hala’o sira nia atividade atu ajuda normaliza folin sasan iha teritoriu nasional. No minimiza mos risku vulneravbilidade husi komunidade kibi’it laek sira ne’ebe lakon sira nia oportunidade iha situasaun ida ne’e,” nia hateten liu husi komunikadu imprensa ne’ebe TDW asesu ba.

Nia dehan presu folin foos iha munisipiu sira sa’e makas, liu-liu foos marka Globus 25 kg folin husi $13.50 sa’e ona ba $15.50 ate $18. Alende foos, nesesidade seluk hanesan modo fresku sira mos folin sa’e.

Entretantu, Membru Parlamentu Nasional Deputado Noé da Silva Ximenes rekonhese folin nesesidade baziku, liu-liu foos presu sa’e iha munisipio sira tanba ne’e husu instituisaun kompetente atu halo intervensaun.

“Informasaun ami simu husi munisipiu Baucau katak folin foos ida ne’eba agora sae, foos 25 kg sae ona ba $14.37 no 30 kg sae ba $15.50, tan ne’e husu governu atu kontrola folin foos tanba kompanhia balun aproveita serka sanitaria hodi hasa’e folin foos iha baze,” nia hateten.

Nia dehan situasaun difisil agora, komunidade sira presiza tebes atensaun governu nian atu sira bele iha asesu ba nesesidade baziku hodi sustenta moris lorloron nian.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04