Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hato’o sentidu kondolensia ba familia sira ne’ebe lakon membru familia, wainhira akontese dezastre naturais ne’ebe rezulta inundasaun no erosaun iha kapital Dili, no munisipio sira.

Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hato’o sentidu kondolensia ba familia sira ne’ebe lakon membru familia, wainhira akontese dezastre naturais ne’ebe rezulta inundasaun no erosaun iha kapital Dili, no munisipio sira.

Nia dehan dezastre naturais ne’ebe akontese iha loron 4 fulan Abril tinan 2021, rezulta estragus iha komunidade no infrastruktura sira ho kustu kuaze $100 milhoens, no vitima mortal ultrapasa ona nain 30 resin.

“Iha momentu ida ne’e hau hakarak apela ba parseiru internasional hotu ne’ebe iha Timor-Leste, no ba komunidade tomak atu ita hamutuk, haketak ita nia diferensia hotu tau matan ba ita nia sidadaun sira tanba laiha politiku ida iha Timor bele hetan vantajen husi dezastre ne’ebe afeta Timor-Leste, nein primeiru ministru, presidente parlamentu nasional no presidente da republika,”

“Laos tempu ita atu halo kompetisaun, maibe tempu atu ita fo umilidade no respeitu ba ita nia mate sira no sofrementu povu nian para ita fo ita nia kibi’it tomak servisu ba sira. Hau nia vida tomak fo ba povu ida ne’e, hau hakarak Timor oan hotu banati tuir istoria Timor nian fo ita nia aan atu salva guarda vida sidadaun nian.” Nia hateten hafoin partisipa iha serimonia lansamentu kampania nasional vasina Covid-19 iha edifisio servisu saúde munisipio Dili.

Nia dehan estragus tinan ida ne’e nian bo’ot liu kompara ho tinan kotuk $50 milhoens entre estragus iha komunidade no infrastruktura tanba dezastre tinan ne’e, realidade mota Comoro pratikamente moru sira tun hotu, mota Maloa no mota sira fatin-fatin iha Dili laran no estrada sira iha kapital no munisipio sira.

Iha oportunidade ne’e nia hato’o agradesementu ba parseiru dezenvolvimentu sira hotu ne’ebe fo ona tempu no rekursu tomak apoia Timor-Leste hodi responde ba situasaun Covid-19 no dezastre naturais ne’ebe nasaun enfreta.

Entretantu, Ministru Obras Publicas, Salvador Eugenio Soares dos Reis Pires hateten organiza ona setor privado sira atu mobiliza servisu halo normalizasaun iha terenu, no ekipa ida halo identifikasaun ba estragus sira iha teritorio tomak.

“Ita organiza kompanhia sira normaliza, ne’e maka ita halo hela, no ekipa ketak ida halo identifikasaun atu kria planu hodi halo repasaun no rehabilitasaun ba ita nia infrastruktura ne’ebe hetan estragus,” nia hateten.

Iha parte seluk, kordenador residensia ONU iha Timor-Leste, Roy Trivedy konsidera situasaun agora grave, maibe governu liu husi Sekretaria Estado Protesaun Sivil hamutuk ho parseiru umanitaria sira halo hela asesmentu atu bele apoia vitima sira.

“Agora dadaun ONU iha sasan sira iha armajen atu ajuda komunidade sira iha kada sentru evakasaun, entau ami kolabora ho protesaun sivil hodi ajuda ema barak tanba agora dadaun ema iha Timor-Leste presiza ajuda barak,” nia hateten.

Nia dehan sasan sira ne’ebe iha maka tenda, ekipamentu hamoos, ekipamentu espesifiku ba feto no labarik feto sira tanba governu bele husu parseiru sira atu bele meilhora asistensia ba vitima sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04