Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Minsiterio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva hateten sira organiza ona ekipa emergensia klinika hodi fo atendimentu saúde ba komunidade sira iha kampu evakuasaun 6iha kapital Dili laran.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Minsiterio da Saúde, Doutora Odete Viegas da Silva hateten sira organiza ona ekipa emergensia klinika hodi fo atendimentu saúde ba komunidade sira iha kampu evakuasaun 6 iha kapital Dili laran.

Nia salienta povu Timor-Leste enfrenta hela situasaun difisil ligadu ho surtu Covid-19, maibe iha loron 4 fulan Marsu hasoru tan situasaun ida ne’ebe mais dificil ba ema hotu tanba inundasaun estraga hela fatin, sasan to’o balun lakon vida.

“Ohin ami organiza malu atu halo asistensia medika iha fatin refuiziadu nen iha Dili laran, ne’ebe parte saúde ami fo atendimentu medika no servisu social ne’e ministerio solidaridade social no inkluzaun inklui emprezario sira ne’ebe fo tulun, tanba sira iha refuiziadu ne’e presiza tebes ita hotu nia tulun,” nia hateten iha Comoro, Dili.

Nia dehan ekipa saúde la lao mesak, maibe hamutuk ho ekipa voluntario husi Cruz Vermelha Timor-Leste (CVTL), Bombeirus atu fo asistensia saúde no umanitaria ba komunidade sira ne’ebe refuiziadu tanba hela fatin hetan estragus husi inundasaun.

Iha parte seluk, komunidade Andre da Silva hateten dezastre naturais ne’ebe akontese hodiseik halo povu sai mukit liu tan iha situasaun difisil agora tanba lakon hela fatin, sasan no balun lakon vida.

“Ita triste hare situasaun hodiseik, maibe dezastre ita hotu la espera. Agora importante autoridade sira tenke salva no protese sidadaun sira tanba iha situasaun ida ne’e sidadaun sira presiza tulun emergensia” nia hateten.

Nia dehan inundasaun hodiseik kuaze estraga sidadaun sira nia hela fatin iha kapital Dili to’o iha munisipio sira, no estraga mos infrastuktura sira hanesan estrada no ponte sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04