Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Membrus Parlamentu apresia ho servisu hotu ne’ebe governu halo ona hodi responde ba surtu Covid-19, maibe nafatin ejiji governu halo esforsu buka dalan apoia aihan ba sidadaun sira ne’ebe afetado husi situasaun estadoemergensia no serka sanitaria iha munisipio Dili no munisipio sira seluk.

Deputado Antoninho Bianco hateten servisu apoia humanitarian ba sidadaun afetado sira hanesan estudantes lao ona, maibe barak maka seidauk asesu tanba ne’e tenke halo esforsu hodi indentifika sidadaun sira ne’e atu bele apoia.

Deputado Antoninho Bianco hateten servisu apoia humanitarian ba sidadaun afetado sira hanesan estudantes lao ona, maibe barak maka seidauk asesu tanba ne’e tenke halo esforsu hodi indentifika sidadaun sira ne’e atu bele apoia.

“Ita tenke buka tenta hakbesik ba sira sira hodi rezolve problema sira ne’e tanba Covid-19 ne’e moras, maibe afeta ba ema nia moris entau oinsa hahan besik ba sira. Klaru lao tiha ona hau hare ministerio aproxima hodi halo distribuisaun ba estudante sira, maibe balun seidauk no komunidade sira seidauk,” nia hateten iha plenaria.

Nia dehan sidadaun hotu iha responsabilidade atu kontribui tuir kapasidade no abilidade ida-ida nian hodi kombate surtu Covid-19 iha rai laran atu ema hotu bele hadia moris.

Nia hateten baut ne’ebe emergensia agora maka hamutuk kombate Covid-19 no garantia povu labele hamlaha tanba ne’e governu tenke buka meus fo apoia povu sira atu hakaman sira nia halerik iha situasaun agora.

Entretantu, Deputado Mariano Asanami Sabino hateten sidadaun sira ne’ebe afeta makas husi situasaun agora maka estudante sira hela iha kost, motorista transporte publiku sira no negosiante ambulatorio ki’ik sira tanba sira labele halo atividade hodi hetan rendimentu.

Nia la konkorda atu haruka fila estudante sira ba munisipio tanba sira nia funasaun maka atu estuda no aprende tanba ne’e diak liu fo subsidio ba sira hanesan livre propinas no $200 pur mens atu sira bele mantein nafatin iha fatin utiliza teknologia kontinua aprende.

“Ba negosiante rona tolu sira, sofer taksi no microlet sira, no sira ne’ebe faan obralan durante serka sanitaria sira labele book aan, hau hanoin ita bele fo subsidio ba sira $300 pur mens atu sir abele mantein nafatin ida-ida iha nia fatin atu kontinua disiplina lao tuir regras ne’ebe ita hasai,” nia hateten

Iha oportunidade ne’e nia proposta mos atu muda programa cesta bazika ba osan $100 kada ema, no Centru Logistika Nasional kontinua sosa produtu lokal mobiliza tau iha loja do povu ne’ebe besik komunidade sira atu sira bele asesu ba aihan sira ne’e.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04