Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Membru Parlamentu Nasional, Deputado Adriano do Nascimento hato’o proposta ba governu atu halo revizaun ba regras estado emergensia no serka sanitaria iha munisipio Dili, hodi fo oportunidade ba empreza elektronikano material konstrusaun sira loke loja semana ida dala ida atu klinete sira bele sosa material ruma hodi halo manutensaun.

Membru Parlamentu Nasional, Deputado Adriano do Nascimento hato’o proposta ba governu atu halo revizaun ba regras estado emergensia no serka sanitaria iha munisipio Dili, hodi fo oportunidade ba empreza elektronika no material konstrusaun sira loke loja semana ida dala ida atu klinete sira bele sosa material ruma hodi halo manutensaun.

Nia konsente situasaun agora nesesidade atu sosa sasan elektroniku no material konstrusaun menus, maibe iha situasaun ruma presiza duni atu sosa sasan sira ne’e hodi halo manutesaun hanesan eletrisidade, kanalizasaun bee no uma.

“Agora tempu udan eletrisidade lakan mate halo aat lampu sira, ema atu troka deit lampu ne’ebe ladiak mos susar lahalimar. Ema atu kalen iha uma tanba udan mos susar lahalimar, entau hau propoin atu loke semana ida dala ida, oras ita limita, atu ema bele halo manutensaun ba sira nia uma no sasan sira, se lae molok Covid-19 oho ema, ema frustadu mate uluk tiha ona,” nia hateten liu husi plenaria.

Iha oportunidade ne’e, nia mos husu governu tenke fo xamada atensaun ba kompanhia telekomunikasaun sira tanba servisu atendimentu lao rugranga no lao kleur liu halo povu lakon osan.

Nia dehan situasaun agora sidadaun sira presiza atendimentu telekomunikasaun ida ne’ebe mais teknologia duni atu bele fasilita halao servisu sira sai produtivu no efetivu liu tan iha setor hotu tantu negosio no edukasaun.

Iha parte seluk, Sekretario Estado ba Komuikasaun Sosial, Mericio Juvinal dos Reis hateten governu simu ideias sira ne’e no sei diskute hamutuk ho Centru Integradu Gestao Crize atu refleta iha medida estado emergensia sira tuir mai.

“Ami sei diskute no hare took posibilidade ne’e sei iha medida implementasaun, ezemplu loke loja konstrusaun no elektroniku samana ida dala ida,” nia hateten.

Nia dehan governu iha estrategia rua atu responde ba Covid-19, ida maka kumpri nafatin protokolu Covid-19 hanesan estado emergensia atu prevene moras labele hadae’t barak liu tan, no estratejia uniku ne’ebe nasaun hotu iha mundu hare hela maka vasinasaun.

Nia hatutan governu hamutuk ho parseiru sira halo esforsu makas atu hatama vasina mai, no faze primeiru sei to’o iha semana hira oin mai atu bele hahu implementa hodi kompleta estratejia ida estado emergensia.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04