Sexta, Abril 16, 2021
Total visitors: 558227

Membru Parlamentu, Deputado Fabião de Oliveira husu ba autoridade munisipio Dili atu hapara kontratu ho empreza sira ne’ebe la kumpri dever atu fornese ekipamentu protesaun pesoal ba trabalhador saneamentu sira ne’ebe raut lixu iha sidade laran tanba servisu ne’e risku bo’ot ba ema nia saúde.

Membru Parlamentu, Deputado Fabião de Oliveira husu ba autoridade munisipio Dili atu hapara kontratu ho empreza sira ne’ebe la kumpri dever atu fornese ekipamentu protesaun pesoal ba trabalhador saneamentu sira ne’ebe raut lixu iha sidade laran tanba servisu ne’e risku bo’ot ba ema nia saúde.

Nia dehan trabalhador hamutuk nain 35 maka servisu lorloron raut foer sira iha lixu fatin iha sidade laran lori ba Tibar, maibe triste hare sira nia kondisaun tanba sira la uza ekipamentu hanesan votas, luvas, maskara.

“Empregador ne’ebe fo servisu ba trabalhador sira ne’e la hare ba ekipamentu sira ne’e, entau ita kria moras ba sira tanba ne’e hau hanoin ba oin atu loke konkursu ruma tau kriteria ne’ebe rigorozu ba kompania sira ne’ebe fo servisu ba trabalhador sira ne’e. Sira la prense rekejitus lalika fo kontratu ba sira, fo fali ba sira ne’ebe prense rekejitus para trata ita nia trabalhador sira ne’e ho dignu atu sira labele afeta moras,” nia hateten iha plenaria.

Iha oportunidade ne’e nia husu governu atu re-ativa programa kompetisaun suku saúdavel atu bele motiva komunidade sira halo limpeza iha suku laran hodi kria ambiente ne’ebe saúdavel no kontribui mos ba redusaun morbilidade no mortalidade iha suku laran.

Entretantu, Presidente Autoridade Munisipio Dili, Gaspar Soares rekonhese iha kontratu laran defini klaru katak kareta nain sira tenke oferese ekipamentu adequado ba trabalhador sira, no sira fo xamada atensaun beibeik, maibe iha terenu trabalhador sira la uza ekipamentu sira.

“Ita laiha sansaun ne’ebe foti hasoru sira, maibe ita nafatin hateten ba sira katak tenke fo atensaun ba trabalhador sira, liu-liu fo ekipamentu ba sira tanba ema nia saúde,” nia hateten.

Nia dehan pesoal saneamentu iha rua, ida maka pesoal saneamentu munisipio Dili nian ne’ebe dasa foer sira iha sidade laran, no pesoal sira ne’ebe raut foer ne’e responsabilidade empreza nian atu fornese ekipamentu.

Iha parte seluk, Ministru Administrasaun Estatal, Miguel Pereira de Carvalho hateten governu sei foti medida tanba iha kontratu ejiji kamioneta nain sira tenke garante trabalhador sira uza luvas, maskara, no seluk tan, maibe husi tempu ba tempu nafatin la kumpri sira nia dever.

“Hau hanoin presiza tebes duni autoridade munisipio Dili, atu halo kontrolu regular ba kamioneta sira ne’ebe tula foer sira,” nia hateten.

Nia informa kamioneta hamutuk 49 mak halo hela servisu raut foer iha sidade laran, no kada kareta emprega ema nain hat.

Nia hateten orsametnu fiscal tinan 2021, autoridade munisipio sira hetan purvolta besik $10 milhoens atu halo jestaun ba servisu sira ne’e.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04