Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Emprezaria nasional, Kathleen Gonçalves hateten atividade negosio ne’ebe hetan impaktu makas husi surtu covid-19 maka turismo no hospitalidade tanba nasaun barak inklui Timor-Leste taka airoportu no frontera entau laiha rendimentu ne’ebe diak.

Emprezaria nasional, Kathleen Gonçalves hateten atividade negosio ne’ebe hetan impaktu makas husi surtu covid-19 maka turismo no hospitalidade.

Nia salienta, turismo no hospitalidade mak negosio primeiru ne’ebe hahu investe antes tama iha area konstrusaun no komersio, maibe iha situasaun emergensia kuaze rendimentu laiha tanba limitasaun sira.

“Mundu tomak agora dadaun setor ne’ebe afeta makas mak turismo no hospitalidade tanba lockdown aviaun la mai, movimentu ema nian ba mai laiha. Empreza hotu hetan afeta, maibe tuir nia nivel turismo no hospitalidade mak makas liu,” nia hateten iha residensia Manleu, Dili.

Nia konsiente negosio ne’e iha tun no sa’e, maibe importante negosio nain ne’e tur no hateke oportunidade sira iha merkadu hodi bele sobrevive husi situasaun difisil ida ne’e.

Entretantu, Kordenador Programa Turismo, iha USAID programa Tourism for All, Fonseca Miranda hateten agora dadaun sira halo hela kampanha nasional “Hau Nia Timor” atu promove turismo domestika hodi ajuda empreza turismo nian tanba situasaun actual viajen ba rai liur no tama mai rai laran laiha.

“Kampanha ne’ebe ita halo atu promove turismo domestika tanba dala barak ita hanoin turista maka ema sira mai husi rai liur. Ne’e la loos, Timoroan tenke sai turista iha rai rasik atu identifika no explora rekursu ne’ebe ita iha hodi promove ba ema seluk bele hatene no halo viajen,” nia hateten.

Nia dehan grupo ida viajen ba fatin turismu ida hasai osan $1 hodi sosa bee hemu mos kontribui ona ba iha empreza turismu no hospitalidade nian atu bele sobrevive no sustentavel.

Nia informa iha atividade principal tolu ne’ebe sei foku atu suporta empreza turismo no hospitalidade sira maka kapasitasaun ba negosio ki’ik sira kona ba prepara hahan ijiene no seguru, jestaun negosio ne’ebe diak no halo promosaun liu husi plataforma sosial media.

Iha parte seluk, Diretor Nasional Dezenvolvimentu atividades no Produtu Turistiku, iha Ministerio Turismo, Comersio e Industria (MTCI), Julio Ximenes Ribeiro, hateten governu foku makas ba promove turismo komunitaria atu bele kontribui ba ekonomia rai laran.

“Labele hateten turista ne’e husi rai liur deit, maibe timor oan mos sai turista ba ita nia nasaun. Ezemplu ita sai husi ne’e ba santuario Nain Feto Ramelau hasai osan $1 sosa buat ruma ne’e mos kontribui ona ba ekonomia,” nia hateten.

Nia hateten governu hare no hanoin hela atu promove negosio ki’ik sira iha rai laran hodi hamoris ekonomia rai laran.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04