Sábado, Março 06, 2021
Total visitors: 551764

Fundadora Organizasaun Non Govermental Hamutuk Ita Ajuda Malu (HIAM Health), Rosaria Martins da Cruz hateten iha peskiza barak hatudu sosiedade Timor konsumu barak liu aihan fo energia kompara ho aihan fo protesaun no haburas tanba produsaun ba grupo aihan rua ne’e menus tebes.

Fundadora Organizasaun Non Govermental Hamutuk Ita Ajuda Malu (HIAM Health), Rosaria Martins da Cruz hateten iha peskiza barak hatudu sosiedade Timor konsumu barak liu aihan fo energia kompara ho aihan fo protesaun no haburas.

Nia salienta, grupo aihan fo protesaun mak hanesan modo fresku sira no aifuan, no grupo aihan haburas mak produtu animal sira inklui ikan, no produtu fore sira hanesan koto, fore mungu, fore keli, ne’ebe produsaun sei menus tebes.

“Ita koalia kona ba aihan fo protesaun no aihan haburas ita ne’e mak timor menus hela tipu aihan rua ne’e. aihan fo protesaun mak hanesan modo fresku sira no aifuan sira, aihan sira ne’e governu tenke hasa’e produsaun atu komunidade konsumu barak hodi protese ita nia isin husi microorganisme ne’ebe mosu iha ita nia let lorloron. Ita menus aihan ne’e ita nia imunidade isin la forte entau fasil hetan ataka husi virus no bacteria sira ne’ebe bele mai da’et husi polusaun no ema ba ema,” nia hateten iha servisu fatin Aimutin, Dili.

Nia dehan, produsaun aihan modo fresku no aifuan iha munisipio balun menus tebes, no iha munisipio balun mos produsaun barak, maibe governu laiha planu diak atu halo distribuisaun aihan iha rai laran no halo prezervasaun ba aihan sira ne’e hodi responde ba nesesidade rai laran.

Nia hatutan, produsaun aihan haburas mai husi produtu animal sira no fore sira sei menus tebes tanba governu laiha planu ne’ebe diak atu hakbi’it agrikultor sira no apoia tekniku hodi dezenvolve setor produsaun vetenaria iha rai laran.

“Ita konsumu ikan menus data hatudu 2% deit konsumu ikan, ne’e hau rekonese ida ne’e tanba dala ruma hau mos han ikan fresku fulan ida dala ida tanba ita buka ikan fresku araska loos, maibe ita nia nasaun haleu ho tasi,” nia dehan.

Nia haktuir, situasaun sira ne’e fo impaktu ba saúde publika ema nian, liu-liu problema malnurisaun no moras komplikasaun sira barbarak hodi halo sosiedade mate ho idade ne’ebe produtivu.

Entretantu, Membru Parlamentu Nasional, Deputada Gabriela Alves hateten governu tenke iha politika ida ne’ebe fo motivasaun ba agrikultor sira, no meilhora infrastruktura bazika sira atu bele fasilita servisu agrikultor sira nian atu hasa’e produsaun iha rai laran tanba servisu agrikultor presiza bee.

“Hanoin governu tenke hare hadia irigasaun sira tanba iha fatin produtivu sira irigasaun a’at, hanesan iha postu administrativu Baucau Vila Suku Samalari produsaun diak tebes, maibe oras ne’e daudaun irigasaun a’at,” nia hateten.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Doutora Odete Maria Freitas Belo hateten governu preokupa hela ho kontrolu no metigasaun ba surtu COVID-19, maibe fo mos interese bo’ot tebes atu redus prevalensia malnutrisaun iha rai laran tanba ne’e governu, liu-liu ministerio relavante sira halo hela esforsu atu asegura seguransa alimentar, meilhora bee no saneamentu.

“Hau hare primeiru ministru mos tau interese tebes ba problema malnutrisaun ida ne’e. malnutrisaun, moras tubercoluse no HIV sai hanesan moras ida ne’ebe importante tebes atu hare, no agora lidera rasik husi gabinete primeiru ministru nian. ne’e signifika ita fo atensaun hela ba moras sira ne’ebe,” nia dehan.

Nia dehan, sira nia responsabilidade nafatin halo edukasaun no sensibilizasaun ba komunidade sira atu konsumu aihan ne’ebe balansu nutrisaun, no fo tratamentu ba sira ne’ebe sofre malnutrisaun.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04