Domingo, Junho 20, 2021
Total visitors: 566016

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten profesional saúde hamutuk 1,736 maka treinadu atu fo atendimentu vasina Covid-19 ba populasaun sira iha rai laran.

Diretora Jeral Prestasaun Servisu Saúde, iha Ministerio da Saúde, Doutora Odete da Silva Viegas hateten profesional saúde hamutuk 1,736 maka treinadu atu fo atendimentu vasina Covid-19 ba populasaun sira iha rai laran.

Leia mais...

Diretor Executivu Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamemtu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten sira aluga tan kareta malirin unidade rua atu halo transportasaun vasina Covid-19 ba munisipio sira tanba sira iha deit kareta malirin ida.

Diretor Executivu Servisu Autonom Medikamentu no Ekipamemtu Saúde (SAMES), Santana Martins hateten sira aluga tan kareta malirin unidade rua atu halo transportasaun vasina Covid-19 ba munisipio sira.

Leia mais...

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Sara Maria F Xavier informa katak iha fulan Maio tinan 2021, pasiente nain 19 husi total 1952, ne’ebe tama iha sala emergensia mate tanba sofre atakasaun fuan no moras kronika ho kondisaun ne’ebe grave.

Xefe Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial, iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Sara Maria F Xavier informa katak iha fulan Maio tinan 2021, pasiente nain 19 husi total 1952, ne’ebe tama iha sala emergensia mate.

Leia mais...

Ministerio da Saúde ho apoia teknika husi Organizasaun Mundial Saúde (OMS), kria komite nasional ida hodi kontrola moras sira hotu ne’ebe hada’et husi susuk hanesan dengue, malaria, filariasis limfatiku ou ain potis tanba tipu moras tolu ne’e ne’e registu a’as no kontribui ba morbilidade no mortalidade a’as.

Ministerio da Saúde ho apoia teknika husi Organizasaun Mundial Saúde (OMS), kria komite nasional ida hodi kontrola moras sira hotu ne’ebe hada’et husi susuk.

Leia mais...

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04