Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Atu hasa’e kualidade na’an iha merkaduria, oras ne’e dadaun Diresaun Nasionál Pekuaria halo ona projeitu rua kona-ba produsaun na’an karau ne’ebé ho kualidade iha distritu 2.
“Ami halo projetu bo’ot rua iha Barikafa Luhur distritu Lautem no iha sub-distritu Fohorem-distritu Covalima hodi hare halo produsaun kona-ba kualidade na’an karau ne’ebé fa’an iha merkadu,”informa Sekretariu Estadu Pekuaria, Valentino Varela semana kotuk iha Parlamentu. Tuir nia, nia parte sei servisu hamutuk ho Autoridade Nasionál do Petroleu hodi tau orsamentubalun ba iha projetu ne’e.
“Presiza hare no hasa’e kualidade na’an iha merkadu liu-liu atu atende ba komponente local iha projetu esplorasaun tasi Timor nian no komponente local kompania Woodside nian,”nia dehan.
SE.Varela hatutan nia parte labele halo buat barak iha tinan ne’e tanba orsamentu limitadu.
Entretantu Prezidente Komisaun D Parlamentar, Brigida Coreia,rekonese katak orsamentu jeral 2011 ba Ministeriu Agrikultura e Peska (MAP) parlamentu aprova pakote de’it.
“Orsamentu iha ne’eba aserka de 15 milioens de dolares para sustenta Ministeriu Agrikultura ninian aktividades, tanba ne’e mak orsamentu ba pekuariu ladun boot atu suporta sira nia servisu,” nia dehan.
Nia hatutan, orsamentu 15 milioens dolares ne’e atu kobre hotu atividade iha MAP nia laran inklui Sekretariu Estadu Agrikultura no Arborikultura, Peska no Pekuaria.