Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Deputada Fernanda Borges hateten katak lei kona ba ‘asset pejabat’ importante atu bele sukat riku ema kaer kargu publiku atu hatene riku hetan hosi kosar been ka liu hosi korrupsaun.Atu halo transparensia ba riku soin ukun na’in sira nian ba publiku, governu presiza kria lei ida kona-ba asset pejabat nian, nune’e publiku bele hatene sira nia riku soin.

“Nune’e ita bele sukat riku ne’e, riku ho sira nia kosar been nian ka sira nia sasan ne’be sira fa’an rasik nian ka riku ne’e mai husi povu no estadu nia osan ne’ebé sira halo korupsaun,” rekomenda Deputada Fernanda Borges, semana kotuk iha Parlamentu Nasional.

 

Tuir nia,lei ida ne’e alende ba membru governu mos ba deputadu sira inklui mos ba funsiunariu sira, nune’e hafasil servisu Komisaun Anti Korupsaun (KAK) halo investigasaun.

 

“Wainhira funsionariu, Ministru, Deputadu sira hariku aan liu tiha osan ne’ebé mak nia simu, ita bele hatene tanba iha rejistu ida hatudu tiha ona sira nia riku soin,” nia dehan.

Alende ne’e, governu mos presiza kria lei esesnsial ida kona-ba liberdade atu hetan informasaun, nune’e bele deskobre ukun na’in sira nia riku soin inklui bele asesu ba informasaun.

 

“Hau hanoin ba oin ita tenki hare ba iha fatin tolu ,hare ba ministru sira nia hadia hodi loke transparensia , hare mós ba iha deputados nian para deputadus sira mós tenki fó e mós ba funsionariu sira mós tenki fó para ema hotu bele hatene sasan sira ne’e hira mak sira iha,”nia rekomenda.

 

Entretantu tuir deputadu Antonino Bianco, katak iha lei UNTAET nian atu regula konaba riku soin wainhira se de’it mak assume pojisaun estadu nian tenki deklara uluk nia riku soin .

 

“Pur ezemplu membru governu sira inklui deputadu sira tenke deklara sai saida mak sira iha antes sira assume pozisaun politiku,” nia dehan.

 

Nia afirma, atu kontrola ba riku soin, la’os de’it ba governu ka deputadu sira maibe tenke to’o iha nivel suku no aldeia.

 

“Povu mós bele kontrola, se povu hatene katak uluk nia tama seidauk iha uma Andar , seidauk iha kareta ho folin bo-bo’ot sira ne’e no ho tan buat bara barak tan entau povu mós bele hateten sai,”nia husu.

 

Iha fatin hanesan tuir deputadu Eduardo Barreto, katak maske nia rasik seidauk hatene regulamentu kona-ba ida ne’e maibe tuir prinsipiu, antes assume kargu ida tenke deklara uluk sira nia riku soin.

 

Ami deputadu sira antes tama iha ne’e, ami tenke deklara ami nia riku soin, ami hatama ami nia deklarasaun iha parlamentu nasionál,”nia hateten.