Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Lei Kriminaliza ba Folin Sasan inklui Material Konstrusaun aprova ona iha Parlamentu Nasional (PN) no promulga ona husi Xefe Estadu no hein Governu atu implementa.

“Parlamentu aprova tiha ona lei ne’e e Prezidente mos promulga ona maibe Governu mak implementa, e ami sei halo avaliasaun ba implementasaun lei ne’e,” hateten Deputadu membru Komisaun C  Francisco Branco, semana kotuk iha Parlamentu.
Deputadu husi bankada Fretilin ne’e hatutan,oras ne’e dadauk negosiante sira kontinua halo manipulasaun ba folin sasan iha merkaduria.

“Ita lahatene ema halo tuir lei ne’e ga la’e tanba ita rona ema kestiaona nafatin sasan nia folin inklui folin fos,”nia katak.

Iha fatin hanesan tuir Deputadu Aráo Nóe husi bankada CNRT, katak folin sasan kontinua sa’e tanba Timor-leste adapta sistema merkadu livre.

“Governu so intervene kuandu deskontroladu wainhira sasan folin  iha merkadu mamuk mak foin Governu halo intervensaun,”nia katak.

Tuir nia, governu labele halo intervene ba folin sasan inklui folin ne’ebe monopoli iha merkadu,”sela’e ita viola ona ita nia konstituisaun ne’ebe adapta sistema merkadu  livre,”.

Aráo afirma, iha tinan kotuk Parlamentu aprova tiha ona lei ida  hanesan baze legal  ba  Ministeriu Turismu Comersiu e Industria (MTCI) no Ministeriu Ekonomia Dezenvolvimentu (MED) para kontrola folin sasan labele sa’e.

“Entaun lei iha tiha ona hela ministeriu hala’o nia knar atu monitoriza,”Aráo tenik.

Entretantu bainhira jornalista koko konfirma asuntu ne’e ba iha  Diretora Florentina Smith maibe lakonsege tanba laiha fatin.