Quinta, Junho 13, 2024
Total visitors: 766366

Relasiona ho kondisaun estrada diresaun Laga ba to’o iha postu Baguia aat,membru Parlamentu Nasional Deputadu David Diaz Ximenes, konsidera governu halo diskriminasaun ba komunidade sira iha fatin ne’eba.

“Estrada husi subdistritu Laga ba to’o subdistritu  Baguia aat, husi postu Baguia sa’e ba leten ne’e diak maibe husi kraik mai ladiak, ida ne’e hanesan fahe fali Baguia oan sira husi leten no kraik,” hateten Deputadu David Diaz Ximenes, iha plenaria semana kotuk hafoin halo fiskalizasaun ba iha fatin refere iha semana kotuk.
Tuir nia, ho kondisaun ida ne’e difikulta komunidade  Baguia atu lori sira nia produtu local ba iha merkaduria.

“estrada ne’e uluk diak, maibe monu tiha e governu aloka tiha osan ho montante $72 milioens atu hadia hikas estrada ne’e, mas lahatene osan ne’e monu tiha se nia bolsu,”nia preokupa.

Entretantu Prezidente Parlamentu Nasional (PN), Fernando Lasama de Araujo hateten nia parte halo ona enkeritu ba Sekretariiu Obras Publiku atu oinsa mak bele hare kestaun ne’e.

“Kuaze asuntu hanesan la’os deit ba estrada Baguia nian,hau halo ona enkeritu ida ba Sekretariu Obras Publika, tanba sira halo iha leten diak, iha kraik aat no iha sorin diak oituan,”nia dehan.

Lasama mos husu ba SEOP atu tau uluk prioridade ba estrada ne’ebe aat liu no ida ne’ebe sei diak oituan bele augenta lai.

Hatan ba kestaun ne’e Sekretariu Estadu Obras Publiku, Domingos Caero katak  estrada ba diresaun Laga, Baguia, ba to’o iha Uatu Carbau kompania ne’ebe manan tender oras ne’e halo hela mobilizasaun.

“Ita tenki la’o tuir regra ,deputadus sira  horseik  foin aprova dividas publika ,ida ne’e fo vantajen para povu hakarak  loke estrada lalais ita bele komesa impresta osan para bele  halo proseu ne’e la’o lalais,” Caero dehan.

Tuir Caero, orsamentu 2011 nian ne’ebe aloka ba iha SEOP kiik liu atu resolve problema estrada nian iha teritoriu tomak.

“Ital abele hakilar oi-oin mais  sekuandu ita osan ki’ik defisil  atu rezolve problema estrada ne’e,”nia katak.