Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Diretór Ezekutivu Aliansa Nasionál Kontrolu Tabaku (ANCT), Sancho Fernandes bolu atensaun ba governu, liu-liu Ministeiru Komersiu Industira (MKI) no Trade Invest atu labele simu investimentu industria tabaku tanba investimentu ida ne’e lori prejuizu ba saúde públika, agrikultor no ekonomia komunidade nian.

Diretór Ezekutivu Aliansa Nasionál Kontrolu Tabaku (ANCT), Sancho Fernandes bolu atensaun ba governu, liu-liu Ministeiru Komersiu Industira (MKI) no Trade Invest atu labele simu investimentu industria tabaku.

Nia dehan agora dadaun investidor barak halo aproximasaun ba governu atu hetan sertifikadu investimentu iha area oioin no iha mos investidor ba industria tabaku nian balun.

“Aliansa Nasionál Kontrolu Tabaku nia posisaun ami la konkorda ho investimentu ida ne’e no husu governu atu labele simu investimentu tabaku iha Timor-Leste ho razaun sira hanesan industria tabaku kontribui ba taxa mortalidade milliaun ualu (8) kada tinan iha mundu no kontribui ba ema moras no mate sira ne’ebé relasiona ho tabaku 800 até 1000 kada tinan iha Timor-Leste. Sira mos kontribui ba taxa mortalidade prematura 300 kada tinan iha ita nia nasaun,” nia hateten liu husi konferensia imprensa iha salaun FONGTIL Caicoli, Dili.

Nia hateten prezensa industria tabaku nia impaktu ba micro ekonomia tanba dadus analiza finansas tinan 2022, hatudu uma kain sira kada tinan gasta 40 milhoens dolar amerikanu ba sosa tabaku konsumu iha nivel uma kain. Ne’e orsamentu ne’ebé bo’ot tebes bele investe iha setór agrikultura, edukasaun no saúde.

Nia hatutan fumador tabaku sira nia produtividade tun tinan ida bele lakon 16 milhoens dolar amerikanu tanba sira sofre moras kronika deskansa barak liu no lakon servisu.

“Bainhira governu simu industria tabaku mai investe iha Timor-Leste mak numeru fumador, moras no mate ba moras lahadaet no moras tuberkolouse sei aas no aumenta tanba prezensa industria sei hasae taxa fumador, rekruta fumador foun no agrikultor sira sei uza rai produtivu sira kuda hotu tabaku,” nia hatutan.

Diretór fo ezemplu, iha tinan hira ba kotuk promove produtu maek ho presu ne’ebé diak halo agrikultor sira husik hela produtu kafe no hortikultura, hotu-hotu kuda fali maek. No situasaun ida ne’e akontese mak kimiku ne’ebé uza ba kultivu tabaku ne’e sei estraga hotu kualidade rai.

Tuir informasaun ne’ebé TDW asesu iha Ministeriu Komersiu Industria nia media sosial katak kompañia ida aprezenta ona sira nia programa dezenvolvimentu industria no kultivasaun iha Timor-Leste. Programa ne’e lori Timor-Leste ba iha era teknologia agrikultura ne’ebé aas tanba sei estabelese sistema edukasaun agrikola sustentavel iha Timor-Leste ho agrikultor sira.

Alende ne’e, industria ne’e sei estabelese iha munisípiu ho produsaun tipu de esportasaun tanba pursentu 95% utilizador husi rai liur no pursentu 5 ba rai laran. No tabaku ne’e sei hakerek ho marka husi Timor-Leste.

Iha parte seluk, Reprezentante Organizasaun Mundial Saúde (OMS), iha Timor-Leste, Dr Arvind Mathur hateten tabaku nudar inimigu bo’ot ba saúde públika tanba kauza ba moras kronika sira ne’ebé halo ema sofre no mate sedu.

“Tabaku hanesan inimigu bo’ot ba saúde, nia ataka ita nia pulmaun, fuan, kakutak no sistema imunidade. Tabaku iha efeitu longu prazu, kauza moras kroniku, sofrimentu no mate sedu. OMS iha Timor-Leste iha komitmentu atu suporta Ministeiru Saúde hodi promove estilu moris saúdavel no halo advokasia kontra forma tabaku oioin,” nia hateten.