Domingo, Abril 21, 2024
Total visitors: 766366

Responsavel Servisu Hapara Fuma, iha Sentru Hapara Fuma Dili, Doutor Eldino de Castro Rangel hateten aimoruk Nicotine Replacement Therapy (NRT) atu ajuda fumador sira hapara fuma, fulan ualu (8) ona la iha. Fumador na’in 1291 ne’ebé hetan tratamentu iha sentru hapara fuma Formosa, maioria ho nivel dependensia nicotina ne’ebé aas katak loron ida bele fuma sigaru liu massu ida.

Responsavel Servisu Hapara Fuma, iha Sentru Hapara Fuma Dili, Doutor Eldino de Castro Rangel hateten aimoruk Nicotine Replacement Therapy (NRT) atu ajuda fumador sira hapara fuma, fulan ualu (8) ona la iha.

Nia dehan atendimentu ne’ebé sira oferese mak akonselamentu no terapia ho aimoruk, bainhira aimoruk laiha sira fo deit informasaun konaba risku fuma sigaru ba kondisaun saúde no vantajen para fuma ba kondisaun ekonomia uma laran nune’e mos saúde pessoal.

“Infelizmente hahu fulan-juñu liu ba to’o agora fulan walu (8) ona, servisu hapara fuma enfrenta dificuldade laiha aimoruk atu fo asistensia ba maluk sira ne’ebé hakarak para fuma.

Iha ita nia nasaun maioria fumador sira ne’e ho nivel dependensia ba nicotine aas tebes, katak loron ida sira fuma sigaru liu masu ida ba leten,” nia hateten iha servisu fatin Formosa, Dili.

Nia hateten fumador ne’ebé ho nivel dependensia aas ba nicotina fo deit akonselhamentu la garante no difisil ba sira atu para fuma tanba ne’e presiza duni ajuda sira ho aimoruk NRT ne’e.

Nia hatutan hahu inisiu fumador na’in 900 husi 1291 ne’e para ona fuma hafoin simu tratamentu NRT, maibe iha balun ne’ebé sei akompaña ho aimoruk terapia tanba ne’e aimoruk laiha sira bele fuma fali.

Nia haktuir iha mos fumador na’in 400 resin ne’ebé ba sentru hapara fuma hakarak hetan tratamentu terapia atu ajuda hapara fuma, maibe aimoruk seidauk iha tanba ne’e sira la hetan tratamentu.

Nia informa fumador sira ne’e maioria ho idade tinan 20 até 40. No sira hakarak para fuma tanba osan laiha ona atu sosa sigaru no sira sofre moras.

Iha tinan 2021, sira apoio Ministeriu Saúde, estabelese sentru hapara fuma iha munisípiu Dili, liu-liu iha sentru saúde Formosa hodi ajuda fumador sira para fuma. No iha tinan 2022, sira espande tan servisu hapara fuma iha munisípiu tolu seluk inklui Liquiça, Ermera, no Ainaro.

Tuir dadus peskiza fator risku husi moras hira ne’ebé la hada’et iha tinan 2014, sidadaun adultu mane purvolta 71% no feto 29% mak fuma tabaku. No peskiza global tabaku ba joven sira iha tinan 2019, hatudu foinsa’e idade tinan 13 até 15 purvolta 30% fuma tabaku.

Iha parte seluk, Reprezentante Organizasaun Mundial Saúde (OMS), Dr Arvind Mathur hateten iha inisiu aimoruk NRT ne’e hetan doasaun husi parseru sira hanesan kontribuisaun ba servisu hapara fuma iha Timor-Leste, tanba ne’e sira halo hela diskusaun liu husi sekretariu jeral OMS nian iha Geneva atu mobiliza doasaun mai Timor.

“Ita hatene aimoruk Nicotine Replacement Therapy ne’e kontribuisaun husi OMS nian. Entau ami halo diskusaun konaba sustentabilidade ba fornesementu aimoruk no agora aimoruk ne’e tama ona iha lista esensial medikamentu Timor-Leste nian, ne’ebe fiar katak iha futuru mai posibilidade Ministeriu Saúde no INFPM konsidera halo akizasaun ho rekursu domestika rasik,” nia hateten.

Nia dehan atu responde ba tempu badak, sira halo hela diskusaun ho sekretariu jeral OMS nian iha Geneva atu bele hetan doasaun husi ema laran diak sira, maibe seidauk iha informasaun positivu.