Sexta, Março 01, 2024
Total visitors: 760811

Presidente Autoridade Turismu Timor-Leste (ATTL), Virgilio Smith hateten governu aprova dekretu lei nu. 27/2023, 31 fulan-maio konaba kriasaun autoridade atu kordena servisu no kontrola atividades turismu iha teritorio nasionál.

Presidente Autoridade Turismu Timor-Leste (ATTL), Virgilio Smith hateten governu aprova dekretu lei nu. 27/2023, 31 fulan-maio konaba kriasaun autoridade atu kordena servisu no kontrola atividades turismu iha teritorio nasionál.

Nia dehan sira iha prioridade haat (4) importante mak kordena ho ministeriu relevante kualifika no dezenvolve infrastrutura, liu-liu planu ordenamentu ba zona turismu iha munisípiu haat hanesan munisípiu Lautem, Ainaro, Bobonaro no Dili tanba infrastrutura bazika, estrada, liña komunikasaun sai obstaku prinsipal ba dezenvolvimentu setór turismu. Segundu, kualifika no kapasitasaun ba rekursu umanu tantu rekursu autoridade no operador turismu sira atu iha kibi’it fo prestaun servisu ne’ebé kualidade ba turista sira. Terseru dada investimentu iha setór turismu tantu investidor estranjeiru no nasionál. Kuatru prioridade mak promove Timor-Leste nudar fatin distinasaun turismu uniku iha mundu.

“Planu asaun ne’e mak ami sei realiza iha tinan ida ne’e, maibe buat ida importante liu mak orsamentu ne’ebé mak bele apoia atividade sira ne’e tanba ita bele iha planu, programa diak no vontade. Maibe instrumentu ida atu apoia hodi konkretiza planu sira ne’e mak orsamentu,” nia hateten iha servius fatin Fatuhada, Dili.

Nia konsiente autoridade ne’e foin instala, maibe servisu sira ne’e lao tiha ona durante ne’e tanba ne’e importante reforsa kordenasaun servisu ho liña ministeriu relevante no ajensia turismu sira atu hahu ona mellora kondisaun sira liga ho infrastrutura bazika, transporte, atendiemntu públiku no kualidade rekursu umanu.

“Iha ami nia estudu diagnostika identifika katak iha fatin hospitalidade sira balun ita hare atendimentu ladun. Ita laos dehan ladiak, maibe seidauk iha standar ida ne’ebe mak ita dehan bele ona atende ema tantu husi rai laran no rai liur tanba buat ida atendimentu ne’e importante tebes oinsa atrai ema mai ita nia fatin,” nia hatutan.

Nia haktuir autoridade mos sei elabora baze legal no regulamentu sira atu standariza atividade hotel, restorante sira iha rai laran.

Iha parte seluk, espesialista turismu, Manuel Vong husu autoridade halo rekrutamentu tenke baze ba meritu tanba turismu ne’e negósiu.

Nia dehan iha baze legal lubuk ida ne’ebé tenke kria atu bele regula atividade no prestasaun servisu iha setór turismu, liu-liu regulamentu konaba standarizasaun hotel no restorante sira, regulamentu ba atrasaun prinsipal turismu sira hanesan atrasaun turismu marina no relioju tanba foin mak iha lei baze turismu.

“Hau hanoin dekretu lei konaba fundu turismu ne’e importante no urgente priroidade tanba ita jere komunidade turista sira ne’ebe mai nia ba toba iha hotel sira ne’e no akomodasaun sira ne’e tuir loos rai hela osan ruma tama iha funudu hodi hunee’ aturodiadde no finansas jere osan ne’e halo fali melloramentu hadia kualidade servisu fasilidade iha hotel no restorante ne’ebe iha,” nia hateten.

Nia hatutan autoridade tenke garantia iha kordenasaun interministerial ne’ebé forte atu jere tasi ibun sira hodi atrai turista sira tanba turista sira mai gosta hare liu mak tasi ho biodiversidade.