Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Xefe Suku Caicoli, Postu Administrativu Vera Cruz, Munisípiu Dili, Hipolito Marques Sarmento hateten governu liu-liu Ministeriu Obras Públika no Sekretaria Estadu Terras e Propriedade tenke kontrola no foti asaun rigor ba komunidade ne’ebé kee foho lolon hari uma tanba tempu udan bee lori rai ten tun taka bee dalan sira automatikamente hamosu inundasaun iha sidade laran.

Xefe Suku Caicoli, Postu Administrativu Vera Cruz, Munisípiu Dili, Hipolito Marques Sarmento hateten governu tenke kontrola no foti asaun rigor ba komunidade ne’ebé kee foho lolon hari uma.

Nia dehan kontente ema barak iha ona kapasidade ekonomia hari uma ho kategoria permanente, maibe labele kee fali foho leten sira fo risku ba ema barak kuandu tempu udan monu rai.

“Labele xefe suku deit tanba ami dalaruma koalia sira la rona, ami ba hateten iha loron sira halo iha kalan liu semana ida deit uma mutin sa’e ona no ema hela iha laran ona,” nia hateten iha servisu fatin Caicoli, Dili.

Nia hateten papel Ministeriu Obras Públika nian atu kontrola foho leten sira ne’e bele hari uma ga lae no Sekretariu Estadu Terras Propriedade hare statutu rai foho leten sira tanba foho leten sira husi Becora to’o tasi tolu uma nakonu ona no uma sira ne’e maioria permanente.

“Ita bo’ot sira bele hare Caicoli ne’e foer iha ne’ebe, agora Caicoli ne’e moos. Maibe kuandu udan bo’ot bee halai ona ema iha foho leten mos komesa soe ona karon, ropa aat, aitahan, plastiku sira mai hotu para fatin mak Caicoli, liu-liu tribunal rekursu no justisa nia oin la ba fatin seluk,” nia hateten.

Iha parte seluk, Sekretario Estadu Protesaun Sivil, Domingos Mariano Reis preokupa ho atividade tesi ai no kee foho leten sira halo konstrusaun uma ne’e kontribui makas tebes ba inundasaun ne’ebé akontese iha kapital Dili tanba realidade tempu udan bee tun husi foho leten sira ne’e hanesan mota.

Nia dehan kada tinan governu gasta osan ho montante 15 milloens dolar amerika ba rekuperasaun no responde emeregensia ba vitima dezastre naturais tanba ne’e sei fo prioridade ba asaun prevensaun sira.

“Ita iha indikador rua importante ba medida prevensaun dezastre naturais. Primeru halo edukasaun redusaun risku dezastre iha eskola sira oinsa atu hasa’e koñesementu estudante sira nian konaba kauza, sinais, prevensaun no kuidadu ambiente. Segundu ba komunidade jeral iha aldeia, suku, postu no munisípiu sira oinsa eduka sira konaba kauza, sinais, prevensaun no kuidadu ambiente,” nia hateten.

Nia hateten promove atividade kuda ai horis iha rai sira ne’ebé risku ba dezastre tanba refloresta bele kontribui ba redusaun dezastre.

Nia hatuir kontribuisaun no partisipasaun komunidade nian importante tebes, liu-liu kuda aihoris no halo jestaun ba lixu mak redus risku dezastre.