Terça, Maio 21, 2024
Total visitors: 766366

Ministra Saúde, Doutora Élia dos Reis Amaral hateten numeru kazu dengue iha redusaun, maibe mosu moras foun naran Chikungunya, ne’ebé nia lalaok hanesan mos moras dengue intermus sintoma no hada’et husi susuk aedes afetadu.

Ministra Saúde, Doutora Élia dos Reis Amaral hateten numeru kazu dengue iha redusaun, maibe mosu moras foun naran Chikungunya.

“Kazu foun ne’e ita sei relata, moras ne’e transmite husi susuk hotu. Ita agradese ba pessoal saúde sira kazu dengue ita iha redusaun tanba antes fulan Novembru, ita halo ona fomigasaun tama sai bairo sira no sira ne’ebé seidauk tama sei kontinua, ne’e mak intervensaun ne’ebe ita halo,” nia hateten iha Palasio Governu, Dili.

Nia hateten moras Chikungunya ne’e kazu husi virus, entau tratamentu sintomatiku tanba ne’e profesionais saúde sira mak sei halo tratamentu tuir sintoma ne’ebé iha.

Nia hatutan informasaun ne’ebé simu husi profesionais saúde sira katak agora dadaun iha kazu 20 mak deskonfia ba moras Chikungunya.

Tuir dadus informasaun ne’ebé TDW asesu husi fontes konfirmadu iha Ministeriu Saúde, rejista ona kazu konfirmadu hamutuk 16. No kazu sira ne’e rejista iha munisípiu Ermera kazu 15 no munisípiu Dili kazu 1.

Iha parte seluk, komunidade José da Costa husu Ministeriu Saúde atu sosializa informasaun konaba moras Chikungunya ba komunidade sira tanba moras ne’e foun.

“Agora dadaun problema aimoruk laiha, rekursu umanu menus mai tan ho moras dengue no moras foun ida ne’e tanba ne’e importante mak hare prevensaun sira hodi evita mosu surtu,” nia hateten.

Nia hateten bainhira akontese surtu dengue hanesan tinan hira ba kotuk sei hasoru problema bo’ot tanba servisu saúde aktual enfrenta hela limitasaun ba aimoruk, reajente no rekursu umanu.