Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Xefe Unidade Banco de Sangue (BNS), iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Januario da Cruz Freitas informa katak iha tinan 2021, ema nain 688 husi total 4337, ne’ebe halo teste deteta hetan infesaun moras hada’et husi relasaun seksual hanesan moras sifilis, hepatitis B no C, no HIV.

Xefe Unidade Banco de Sangue (BNS), iha Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Januario da Cruz Freitas informa katak iha tinan 2021, ema nain 688 husi total 4337, ne’ebe halo teste deteta hetan infesaun moras hada’et husi relasaun seksual hanesan moras sifilis, hepatitis B no C, no HIV.

Nia dehan tinan 2021, ema nain 4337 mak hakarak halo doasaun ran, maibe depois halo teste rezultado hatudu ema nain 3649 mak ran livre husi moras no bele halo doasaun, no nain 688 mak deteta hetan infesaun moras tanba ne’e submete ba tratamentu kontinuasaun.

“Iha ne’e tekniku sira halo teste mak detekta ona moras sira ne’e ami lori direita ba konsulta iha internista nian, iha ne’eba mak konseileiru sira fo akonseilamentu,” nia hateten iha servisu fatin Bidau, Dili.

Nia hateten husi ema nain 688 ne’ebe deteta moras ne’e barak liu hetan infesaun hepatitis, sifilis, no HIV.

Iha parte seluk, Presidente Institutu Nasional Kombate SIDA, Atanasio de Jesus hateten numeru moras hada’et husi relasaun seksual, liu-liu HIV sei sa’e makas tanba ema barak iha ona konsensia atu hakbesik aan ba fasilidade saúde hodi halo teste.

Nia dehan servisu sensibilizasaun publika konaba prevensaun moras hada’et husi relasaun seksual, liu-liu HIV kontinua lao intensivamente iha nivel aldeia no suku sira atu ema hotu bele komprende diak meus prevensaun sira no sira ne’ebe moris iha risku bele hakbesik aan ba fasilidade saúde halo teste atu lalais halo tratamentu.

“Labele dehan dadus sa’e ne’e ladiak, dadus sa’e ne’e servisu pesoal saúde sira no komisaun nian tanba ita fo informasaun no advokasia ne’ebe ita halo mak sira rasik sei ba koko sira nia ran iha hospital foin bele deteta sira nia estatus HIV ou lae. Sira balun positivu ba tama iha akonselamentu no tratamentu,”nia hateten.

“Sira ne’ebe positivu ona HIV labele tauk halo tratamentu ARV, tratamentu ne’ebe lalais halo ita nia imunidade forte ita sei moris hanesan ema baibain.”

Tuir dadus Ministerio da Saúde hahu tinan 2003 to’o fulan Setembru tinan 2021, rejista ona kazu positivu HIV hamutuk 1,464. No husi numeru ne’e nain 234 mak lakon vida ona, nain 619 mak tratamentu hela no seluk sai husi tratamentu.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04