Quarta, Janeiro 19, 2022
Total visitors: 600398

Diretor Aprovizionamentu, iha Servisu Autonomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde Instituisaun Publika (SAMES, IP), Francisco Borges informa sira komunika ona ho kompaña fornesedor produtu kimiku abate no malation liquido atu lalais delivera sasan tanba stok iha armajen central no fasilidade saúde laiha atu halo intervensaun ba kombate surtu dengue iha teritorio laran.

Diretor Aprovizionamentu, iha Servisu Autonomu Medikamentu no Ekipamentu Saúde Instituisaun Publika (SAMES, IP), Francisco Borges informa sira komunika ona ho kompaña fornesedor produtu kimiku abate no malation liquido atu lalais delivera sasan.

Nia salienta tinan kotuk 2021, sira asina kontratu ho kompaña husi Australia ho naran South Australia, Pty LTD ho montante orsamentu $51,000 atu fornese produtu kimiku abate ho kuantidade 75 sakas no malation liquid 1,400 litrus.

“Enfelizmente iha Dili laran ne’e, ita tenta buka hotu stok laiha. Entau ami nia parte husi SAMES, liu-liu aprovizionamentu komunika ona ho supplier seluk ne’ebe nia baze iha Indonesia atu hare posibilidade fornese dadaun kuantidade balun mai hodi responde ba ita nia situasaun urgente hodi hein kuantidade bo’ot ne’ebe ita sosa ona iha tinan kotuk,” nia hateten iha servisu fatin Kampung Alor, Dili.

Nia rekonhese intervensaun sira kontrolu vector atraza tanba limitasaun produtu kimiku abate no malation tanba ne’e numeru kazu dengue sa’e makas no fasilidade saúde sira hotu laiha espasu atu akumula pasiente sira.

Nia hateten konaba tratamentu ba moras dengue laiha problema tanba stok soru been no medikamentu ba tratamentu sintomatiku hanesan isin manas nian medikamentu disponviel hela iha armajen sentral no fasilidade saúde sira hotu.

Iha parte seluk, Sekretario Jeral Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL), Luis Pedro Pinto hateten sira mobiliza ona voluntario sira hamutuk ho ekipa ministerio da saúde hodi halo intervensaun ba kombate surtu dengue iha teritorio nasional, liu-liu kapital Dili tanba numeru kazu sa’e signifikante tebes no rejista ona mos mortalidade.

“CVTL nia suporta ba kombate dengue ne’e mak oinsa halo fomigasaun iha komunidade nia leet tanba ita hare koridor hospital nakonu no ema nain 8 mak mate ona, ne’e sai hanesan preokupasaun ba ami,” nia hateten.

Nia dehan sira mos mobilize hela voluntario sira atu halo doasaun ran hodi asegura disponibilidade stok ran iha banku ran nian hodi ajuda salva pasiente sira ne’ebe moris tanba stok ran iha hospital mos menus.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04