Quarta, Setembro 22, 2021

Diretor Executivu Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Dr. Alito Soares hateten besik tinan rua ona sira la halo operasaun ba kazu eletivu sira ka pasiente la urgensia tanba numeru pasiente aumenta no sala operasaun limitadu.

Diretor Executivu Hospital Nasional Guido Valdares (HNGV), Dr. Alito Soares hateten besik tinan rua ona sira la halo operasaun ba kazu eletivu sira ka pasiente la urgensia.

Nia salienta HNGV iha deit sala operasaun tolu, no numeru kazu referal husi munisipiu aumenta makas tanba ne’e durante surtu Covid-19 sira fo deit atendimentu operasaun ba kazu urgente sira hanesan kazu maternidade.

“Numeru referensia husi munisipiu mai nasional aumenta, asesu ba sala operasaun HNGV difis tebes. Iha situasaun pandemia kazu eletivu ou laos urgensia, liu-liu la afeta ba vida moris no orgaun ita pendente to’o fulan nen no tinan ida tanba asesu ba sala operasaun limitadu tebes,” nia hateten hafoin simu tomada de pose iha HNGV Bidau, Dili.

Nia dehan sala operasaun tolu deit, entau kazu eletivu nain 10 planeadu atu halo operasaun, maibe iha kazu urgensia, liu-liu inan isin rua nain 5 maka nain 10 ne’e pendente hotu.

Alende ne’e nia dehan espasu iha enfarmaria sira mos limitadu tebes, tanba durante ne’e pasiente sira hein iha banku urgensia loron ida to’o loron rua.

Nia hateten numeru pasiente ne’ebe refere husi hospital referal sira aumenta makas no pasiente barak ho moras ne’ebe lolos atende deit iha sentru saúde sira iha Dili laran, maibe ba hotu iha hospital tanba ne’e fo impaktu ba atendimentu sira urgente iha banku urgensia.

Nia informa atendimentu prestasaun kuidadu saúde iha HNGV hatudu progressu diak tebes tanba numeru rekursu humanu kualifikadu sira aumenta ba beibeik, liu-liu mediku post graduasaun, espesialista, sub-espesialista, maibe nafatin enfrenta problema limitasaun ekipamentu mediku, ekipamentu diagnostika, medikamentu iha nivel hospital referal sira.

Iha parte seluk, Ministra da Saúde, Dra. Odete Maria Freitas Belo hateten atu redus transferensia moras ba rai liu presiza planu ne’ebe adekuadu no integradu hodi investe iha rekursu humanu, liu-liu area espesializasaun no sub-espesializasaun no hadia infrastruktura hospital nasional ba asistensia kuidadu tersiariu no hospital referal ba kuidadu sekundario.

“Ministerio da saude mos iha planu atu prense mediku espesialista esensial hat hanesan medisina interna, sirulgia, obstetrisia, pedatria iha sentru saúde internamentu nivel III sira atu fo prestasaun kuidadu esepsializadu, hodi hamenus evakuasaun paseinte ba rai liur,” nia hateten.

Nia hateten moras ne’ebe maioria transfere ba rai liu maka moras cardiovascular sira hanesan fuan, kannkru no rins. No moras sira ne’e bele prevene liu husi pratika moris saúdavel hanesan dieta ne’ebe saúdavel, redus konsumu hahan ne’ebe kontein mina, midar no masin barak, para fuma no hemu alcohol, halo exersisio fisiku regular.

Nia hatutan governu halo esforsu atu desentraliza servisu sira durante ne’e sentraliza iha nasional ba iha munisipiu atu servisu hamutuk ho sosiedade sivil, setor privado sira no komunidade sira atu fo edukasaun prevensaun ne’ebe maximu ba komunidade sira atu pratika moris ne’ebe saúdavel hodi kontribui ba redus mortalidade no morbilidade moras kronika sira.

E-mail Subscription

Enter your email address:

Follow us on Twitter

  • House Banner Side Bar 02
  • House Add Side Banner 04