Governu liu husi Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), autoriza ona igreja atu loke Universidade Katolika Timor (UKT) hodi bele kuntribiu ba kualidade edukasaun iha livel ensinu superior iha Timor-Leste.

Governu liu husi Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), autoriza ona igreja atu loke Universidade Katolika Timor (UKT) hodi bele kuntribiu ba kualidade edukasaun iha livel ensinu superior iha Timor-Leste.

Ministru MESSK, Longuinhos do Santos, hateten liu husi dokumentu ne’ebe mak hato’o husi Arcebispo Dom Virgilio do Carmo hodi husu autorizasaun hodi loke Universidade Katolika ih Timor, iha Balide, Dili, nune’e tinan oin 2022 bele realiza aktividade letivas.

“Husi domunetos ne’ebe intrega ne’e ita hare katak kompleta hotu ona rekejitos konaba padraun lisensamentu nian, tanba ne’e ita autoriza igreja bele loke ona Universidade Katolika Timor iha tinan oin,” MESSK Santos informa.

Nia dehan, dokumentus sira ne’e kompleta ona hahu husi parte igreja no MESSK nian.

Iha fatin hanesan, Arcebispo Dom Virgiliu do Carmo hateten, Universidade Katolika Timor ne’e konstrui iha Balide iha tempu Dom Alberto Ricardo sei moris konba instalsaun fasilidade sira hotu finaliza ona hein deit autorizasaun hodi bele realiza aktividade letiva.

“Ita hetan ona autorizasaun no ita sei prepara diak liu tan nune’e iha tinan 2022 ita bele hahu ona prosesu aprendisajem,” Arcebispo Carmo hateten.

Nia dehan, Universidade Katolika Timor ne’e hari ho fakuldade hat (4) konaba Siensia Sosiais, Edukasaun, Medisina no Agrikultura.

“Konaba dosente sira ita iha profesionais nain 50 kompostu husi mestradu no doutoramentu no involve dosente internasional no nasional,” nia salienta.

Tanba ne’e nia dehan, nia garante katak husi ekipa Dioseze Dili prontu ona kolabora hamutuk ho Ministeriu Ensinu Superior Siensia no Kultura nune’e tinan oin bele realiza ona prosesu aprendisagem iha Universidade Katolika Timor.